XII. Religioner som historiske entiteter

Den foregående listen er fremlagt uttrykt i betraktelig abstrakt generalisering, men faktiske religioner er historiske entiteter, ikke logiske forestillinger. De inneholder vidt forskjellige organiseringsprinsipper, atferdskodekser og trosmønstre, er utarbeidet i ulike historiske epoker som hver, innenfor samme generelle religiøse tradisjon, var kjennetegnet ved egenartede og noen ganger uforenlige oppfatninger av overdreven religiøsitet. Innenfor én religion anerkjennes ofte forskjellige doktriner eller fortolkninger av ritualpraksis på samme tid, av mer eller mindre sofistikerte medlemmer. Identiske tros- eller tilbedelseselementer kan være symbolske for noen og livsviktige for andre, men likevel er det plass til begge i religiøse systemer der det ikke har vært så mye utskifting av en motstridende ide, men en oppsamling av forståelse og fortolkninger gjennom historiens løp. En forening av avvikende måter å forstå tro og tilbedelse på kan forekomme over tid, men hvorvidt dette skjer eller ei må avhenge av lederskapets autoritet og innvirkning, så vel som av organiseringsmønsteret. Slik ulikhet innenfor en gitt religiøs tradisjon kompliserer ytterligere det større bildet av forskjeller blant de viktigste religiøse tradisjonene, og deres utallige underavdelinger som har utviklet seg over tid. Den tidligere nevnte listen søker å bruke kriterier som er generelle nok til å romme virkningene av religiøs evolusjon, romme de mer bokstavelige, kompakte, selv kvasimagiske elementene som finnes på visse nivåer, selv innenfor religiøse systemer som har kommet til å uttrykke og rettferdiggjøre sine overbevisninger og aktiviteter med sofistikerte, abstrakte begreper. Noen litt mer nylig utviklede religioner kan i stor grad, eller til og med helt, ha sluppet unna innvirkningen fra de primitive forestillingene som overlever i andre, og klarer følgelig kanskje ikke å innfri ett eller annet kriterium i listen (som nødvendigvis inneholder elementer som primært finnes i eldgamle religiøse systemer, og som ikke alltid har overlevd som disse religionene har utviklet seg). Således antyder den religiøse tenkningens historiske og utviklingsmessige karakter at få, om noen, religioner vil kvalifisere likt på alle punktene i en liste som har som formål å inkludere kjennetegn som tar hensyn til mangfoldet av alle de forskjellige typene religion.

XIII. Mangfold og generalisering
LAST NED HVITBOKEN