V. Moderne definisjoner av religion

Lov og teologi er begge normative disipliner, og dermed farger fordommen til det normative perspektivet de er overbevist om, definisjonene og antakelsene deres. Etter hvert som moderne lærdom har utvidet vår kjennskap til andre kulturer, har man erkjent at det som med rette kan kalles for «religion», ofte avviker på mange områder i forhold til tro, praksis og hevdvunnen enighet fra de som kjennetegner kristendommen. Som en konsekvens har man lett etter mer omfattende definisjon av religion, en som anerkjenner at andre samfunn slutter seg til religiøse overbevisninger, har religiøse praksiser og opprettholder religiøse institusjoner som er forskjellige fra kristne oppfatninger. En økt kjennskap til en mengde empiriske tilfeller motbeviste den antakelsen som ble uttrykt selv av seriøse akademiske kommentatorer i løpet av det nittende århundret, at andre folk enn kristne, jøder og muslimer «ikke hadde noen religion».

VI. Etisk nøytrale definisjoner
LAST NED HVITBOKEN