XXXIII. Til slutt

På samme måte som at akademikere i dagens samfunn har blitt klare over samtidens mangfold blant religioner, blir det også nødvendig, hvis grunnleggende menneskerettigheter om frihet for tro og praksis skal opprettholdes, at man går bort fra gamle stereotype forestillinger om nøyaktig hva religion er. I en kulturelt pluralistisk verden kan religion, lik andre sosiale fenomener, ta mange former. Nøyaktig hva som er en religion, kan ikke avgjøres ved å anvende forestillinger hentet fra en bestemt tradisjon. Bare en høyere grad av abstraksjon, overordnet hver enkelt kultur og hver bestemte religion, kan innenfor et referanserammeverk omfatte det mangfoldige spekteret av faktiske religiøse bevegelser. På samme måte som at de konkrete fenomenene hos en bestemt religion ikke kan bli tillatt å diktere den nødvendige stilen hos andre trosretninger, må også språket, så langt som mulig, være uten farge fra spesifikke kulturelle bibetydninger. Det er med dette for øyet, og i rettferdigheten i religiøse aktiviteters navn, at sannsynlighetslisten som finnes ovenfor [Seksjon 11], ble fremsatt. Bare med en slik plan, bevisst konstruert, både for å erkjenne religionenes utviklingsmessige karakter og for å sammenfatte, under uavhengige kategorier, de forskjellige aspektene av tankegang og praksis, er det sannsynlig at det vide mangfoldet av samtidsreligion vil få den omtanken det har krav på.

Bryan Ronald Wilson
28. april 1995
Oxford, England

Forfatter
LAST NED HVITBOKEN