En scientologs kodeks krever at hver scientolog avgir et høytidelig løfte om å hjelpe andre:

Som scientolog forplikter jeg meg til å følge En scientologs kodeks til det beste for alle. ...
Å bruke det ypperste jeg vet om Scientology på den beste måten jeg kan for å hjelpe min familie, mine venner, grupper og verden. … Å gjøre denne verden til et fornuftigere og bedre sted.

Scientology-kirker og deres medlemmer utfører og støtter mange humanitære initiativer og tilknyttede samfunnsforbedrende programmer. Der det finnes et behov for hjelp til å forbedre tilstander, trer Scientology­kirken og dens medlemmer inn. Aktivitetenes omfang er ubegrenset – fra å ta vare på miljøet til å hjelpe de eldre og til å innsamle penger for betydningsfulle velgjørende formål.

Disse tar spesielt sikte på den verdensomspennende ødeleggelsen og menneskelige lidelsen forårsaket av stoffmisbruk, analfabetisme og moralsk forfall – for ikke å nevne katastrofer av både naturlige og menneskeskapte årsaker. De truer med å rive samfunnets struktur i stykker, og i mange deler av verden har disse sosiale ondene allerede gjort uopprettelig skade.

Det som helt klart mangler i bekjempelsen av disse undergangsscenariene er effektive løsninger. Med det for øye, og gjennom flere tiår med forskning på sinnet og ånden, utviklet L. Ron Hubbard, grunnleggeren av religionen Scientology, metoder til å ta seg av de krisene som truer vår verden.

For å få iverksatt disse løsningene, har det blitt etablert permanente sentre til å fungere som utspring for vidtrekkende bevegelser med henblikk på moral, lese- og skriveferdigheter og rehabilitering fra og forebygging mot stoffmisbruk .

Og for å virkeliggjøre Scientologys bredere humanitære mål, har kirken produsert lett tilgjengelige, lett forståelige og raskt distribuerbare multimediaverktøy for å øke bevissthet, opplyse og aktivere millioner av mennesker.

Målet er både dristig og ambisiøst: Å løse alvorlige globale onder og stanse et snikende kulturelt forfall, og samtidig løfte samfunnet opp ved å innprente fornuftige verdier som folk universelt er enige om. Programmene, basert flere på årtiers erfaring, bidrar til positive forandringer for enkeltpersoner, lokalsamfunn og for hele nasjoner. Enten det er gjennom initiativ på grasrotnivå eller implementering fra offisielt hold, forbedrer disse programmene forholdene i merkbar grad, og ut fra dette vokser etterspørselen eksponentielt.

Hver kampanje bygger på prinsippet at utdannelse er en hjørnestein for forandring. De anerkjenner at bare når enkeltpersoner er genuint informert, kan de treffe varige og gjennomgripende valg om å leve stoffrie, etiske og respektfulle liv i harmoni med sine kjære og sine medmennesker.

Scientologer lar seg inspirere av ordene til L. Ron Hubbard, grunnleggeren av Scientology-religionen, om at «en person bare er så verdifull som han eller hun kan tjene andre», og tar ansvar, ikke bare for seg selv og familien, men også for storsamfunnet. De støtter helhjertet disse programmene for å gjøre dem allment tilgjengelige. Dette avsnittet gir en oversikt over hvor effektive programmene er, som bekreftet av en lang rekke enkeltpersoner og institusjoner som har hatt betydelig gagn av resultatene fra dem.

Alle som søker å skape bedre vilkår for seg selv og andre inviteres og oppfordres til å delta i og samarbeide om disse initiativene. Hensikten og visjonen er at dette vil få virkninger som når alle hjørner på jorden – og at en ny dag vil rinne for kulturer verden over.

LAST NED HVITBOKEN