XI. En sannsynlighetsliste

Det som nå følger, er en fortegnelse over punkter som det er sannsynlig at man vil finne i enhver bevegelse, organisasjon eller ethvert læringssystem som kunne regnes som religion. Ikke alle disse punktene vil vanligvis bli funnet i ethvert gitt tilfelle, og man kunne avgjøre hvor mange av dem som måtte være til stede for at et bestemt sett av overbevisninger og praksiser skal kvalifisere for religiøs status. Gitt det veldig lange spennet av menneskelig historie hvor religioner har oppstått, gjenspeiler fortegnelsen uunngåelig ulike tendenser som gjenspeiler forskjellige grader av finesse i religiøse ideer fra, i den ene ytterligheten, høyt spesifikke kvasi-magiske retninger, til den andre enden av spekteret, relativt abstrakte, tingliggjorte, eller som det kunne sies, eteriske, forestillinger om betydelige religiøse befatninger og realiteter. I sakens kjerne, selv i betraktning av indre mangfold og forskjellige sofistikerte nivåer blant dets tilhengere, er det ikke trolig at noen religion spenner like mye over begge disse retningene, om i det hele tatt. Følgelig må det være opplagt at ingen religion er tilbøyelig til å kvalifisere som sådan ved å oppnå en ett hundre prosents stadfestelse av alle punktene i sannsynlighetslisten. De sannsynlige, karakteristiske egenskapene hos en religion er som følger:

(1) troen på en makt (eller makter) som overskrider normal sansepersepsjon, og som til og med kan omfatte en hel postulert orden av væren;

(2) troen på at en slik makt ikke bare påvirker den naturlige verden og den sosiale orden, men har direkte virkning på den og til og med kan ha skapt den;

(3) troen på at det noen ganger i fortiden har forekommet klar overnaturlig inngripen i menneskelige anliggender;

(4) overnaturlige makter holdes for å ha kontrollert menneskets historie og skjebne: Når disse maktene blir antropomorft avbildet, gis de vanligvis utvetydige oppgaver;

(5) troen opprettholdes at menneskets livsvilkår i dette livet og i livet (eller livene) etter døden, avhenger av forhold etablert med, eller i samsvar med, disse oversanselige maktene;

(6) det blir ofte (men ikke uten unntak) trodd at selv om overnaturlige makter vilkårlig kan diktere et individs skjebne, kan individet, ved å oppføre seg på foreskrevne måter, ha innflytelse på sin opplevelse i enten dette livet eller i fremtidige liv eller begge;

(7) det er fastsatt handlemåter for personlige, kollektive eller representative opptredener – nemlig ritualer;

(8) elementer av formildende handlinger vedvarer (selv i utviklede religioner) som enkeltpersoner eller grupper kan bønnfalle overnaturlige kilder om spesiell bistand med;

(9) uttrykk for hengivenhet, takknemlighet, ærbødighet eller lydighet blir tilbydd, eller i noen tilfeller krevd, av troende, vanligvis i nærvær av symbolske fremstillinger av troens overnaturlig(e) makt(er);

(10) språk, gjenstander, steder, byggverk eller årstider, som spesielt identifiseres med det overnaturlige, blir gjort hellige og kan selv bli gjenstander som vises ærefrykt;

(11) ritualer eller utlegninger, uttrykk for hengivenhet, feiringer, faste, kollektive botsøvelser, pilegrimsreiser og gjenoppføringer eller minnemarkeringer om episoder fra guddommers, profeters eller store læreres jordiske liv finner regelmessig sted;

(12) anledninger med tilbedelse og utlegning av lære frembringer opplevelsen av fellesskap og forbindelser av godvilje, kameratskap og felles identitet;

(13) troende kan ofte bli pålagt moralregler, skjønt området disse beskjeftiger seg med varierer: De kan være kledd i formalistiske og ritualistiske termer, eller de kan være grundig omtalt mer som samsvar med en mindre spesifikk, høyere etikks ånd;

(14) alvor i formål, fortsettende engasjement og livslang hengivenhet er normgivende krav;

(15) i overensstemmelse med sine ytelser samler troende opp fortrinn eller mangler som et moralsystem med belønning og straff er knyttet til. Den nøyaktige sammenhengen mellom handling og konsekvens varierer fra automatiske følger av gitte foranledninger, til troen på at personlig mangel kan kanselleres av fromme og rituelle handlinger, av syndsbekjennelse og anger, eller gjennom spesiell forbønn fra overnaturlige makter;

(16) det er vanligvis en spesiell klasse religiøse funksjonærer som virker som voktere av hellige gjenstander, skrifter og steder; spesialister i dogme, ritual og pastoral rådgivning;

(17) slike spesialister får vanligvis betalt for sine tjenester, enten med tributt, lønn for særlige plikter eller ved hjelp av opprettet vederlag;

(18) når spesialister vier seg til systematiseringen av dogme, fremsettes jevnt den påstand at religiøs viten gir løsninger på alle problemer og forklarer meningen og formålet med livet, ofte inkludert påståtte forklaringer på det fysiske universets opprinnelse og virkemåte og på menneskelig psykologi;

(19) legitimitet hevdes for religiøs viten og institusjoner med henvisning til åpenbaring og tradisjon: Fornyelse rettferdiggjøres med jevne mellomrom som gjenopprettelse; og

(20) påstander om lærens sannhet og ritualers virkning er ikke gjenstand for empirisk prøve, siden mål i siste instans er transcendente og tro forlanges både for mål og de vilkårlige midlene som anbefales for deres oppnåelse.

XII. Religioner som historiske entiteter
LAST NED HVITBOKEN