I. ISLAM SOM SPENNER OVER ALLE RELIGIONER;
SCIENTOLOGY SOM RELIGIONENES RELIGION

Islam ble grunnlagt av Muhammed (fred være med ham og hans etterkommere). I Koranen, som muslimer absolutt tror på som Guds ord, kan man bli overrasket over å finne at det er skrevet at sannheten som har eksistert gjennom dette universet før denne verdens skapelse, også er betegnet Islam. Alle budbringerne og Guds profeter siden Adam har blitt lært «Islam». Ifølge muntlig overlevering av islamsk profeti sies antallet av Guds budbringere å være 313, mens antallet profeter sies å være 124 000.

Det ble åpenbart at disse budbringerne og Guds profeter ble sendt til alle samfunn, stammer og raser, og at de disseminerer den samme sannhet på hver enkelts språk. I kapittel nr. 2, vers 136 av Koranen, sies det: «Si! Vi tror på Allah og det som er åpenbart oss, og det som ble åpenbart Abraham og Ismael og Isak og Jakob og deres etterkommere, og det som ble gitt Moses og Jesus, og på det som ble gitt (alle) profetene fra deres Herre. Vi gjør ikke noen forskjell på dem, og vi er Ham hengivne.» Her er det arabiske ordet faraq, som er oversatt som gjør ikke noen forskjell. Ordet betyr også separere, isolere, gå på tvers av og distinkt. Følgelig er betydningen av dette fra Koranen ikke bare ikke å gjøre forskjell på andre religioner, men også aldri å isolere eller gå på tvers av dem. Dette betyr ikke bare en toleranse for jøder, kristne, hinduer, buddhister og shintoister, men det betyr å ha harmonisk respekt for dem alle. Det er hva Islams verden lærer. Og derfor, hvis en muslim skulle snakke om Islam, ville han naturligvis også inkludere kristendom, buddhisme, hinduisme, shintoisme og andre religioner innenfor sin forståelsessfære. Dette er opprinnelig Islam, åpenbart ved profetien til Muhammed (fvmh).

Som en parallell er Scientology, slik herr Hubbard forklarte, religionenes religion. Dette er skissert i Introduksjon til Scientology-videoen, hvor intervjueren spør herr Hubbard om et medlem fra den romersk-katolske kirke eller den anglikanske kirke kan være medlem av Scientology. Herr Hubbard svarte at det kunne de, og forklarte videre at Scientology var en religion for alle religioner.

I det som også kunne være en stor likhet med islamsk tradisjon, sa herr Hubbard i et foredrag den 3. juni 1955, med tittelen Menneskets håp:

Jeg vil gjerne … ære de store åndelige lederne fra tidligere tider – ikke fra moderne tider, men fra tidligere tider – siden disse menneskene videreførte tilstrekkelig tradisjon til å gjøre oss klar over det faktumet at det fantes en åndelig side ved Mennesket. Disse store åndelige lederne er blitt hengt, spottet, feiltolket, dårlig sitert og er ikke blitt forstått i det hele tatt. Men ikke desto mindre, de er hendene som gav videre en fakkel gjennom århundrene slik at vi kunne kulminere med en større evne for Mennesket og et visst håp for dets fremtid. …

Og et av de menneskene som gav den videre, var en mann ved navn Moses. Og igjen ble den gitt videre til en mann ved navn Kristus. Og han gav den videre, og dette var til gavn selv for de arabiske nasjonene gjennom deres egen profet, Muhammed.

I heftet Veien til lykke skrev herr Hubbard:

Toleranse er en god hjørnestein å bygge mellommenneskelige relasjoner på. Når man ser på massakrene og lidelsene som religiøs intoleranse har forårsaket gjennom hele menneskehetens historie og opp til våre dager, kan man se at intoleranse er en aktivitet som strider sterkt imot overlevelse.

Religiøs toleranse betyr ikke at man ikke kan uttrykke sin egen overbevisning. Det betyr at å prøve å underminere eller angripe en annens religiøse tro og overbevisninger alltid har vært en snarvei til vanskeligheter.

I Scientologykirkens trosbekjennelse skrev herr Hubbard:

Vi i denne Kirke tror

At alle mennesker ble skapt med de samme rettigheter, uansett rase, hudfarge eller tro.

At alle mennesker har en umistelig rett til sine egne religiøse praksiser og utøvelsen av dem. …

At alle mennesker har en umistelig rett til å skape, velge, hjelpe eller støtte sine egne organisasjoner, kirker og regjeringer.

Man kan se at arbeidene til herr L. Ron Hubbard er slående like Islam i dette henseende.

II. Islams betydning
LAST NED HVITBOKEN