En ny «bokreligion» på søken etter ortodoksi

Scientologykirken har, på linje med etablerte religioner, en omfattende litteratursamling med et komplett bibliotek av tekster, foredrag og film som alt er relatert til L. Ron Hubbards forskning og oppdagelser av menneskets natur og ånden. Dette biblioteket som består av tallrike bøker, inklusive uhyre store encyklopediske bind og tusenvis av båndopptak av foredrag, er et synlig bevis på at Scientologykirken må anerkjennes som en «bokreligion». Denne tendensen faller sammen med slike verdensreligioner som for eksempel hinduisme, buddhisme, konfusianisme, taoisme, judaisme, zarathustrismen, kristendom og islam.

Den massive samlingen av bøker, foredrag og dokumenter skrevet, innspilt og produsert av L. Ron Hubbard, utgjør Scientologys skrifter. Det er grunnlaget for bestrebelsene til de praktiserende medlemmene av kirken i deres ofte livslange studium og arbeid i retning av Dianetics' og Scientologys endelige mål, som kalles tilstandene Clear og Opererende Thetan.

Autoriserte tekster spiller en spesiell rolle for scientologer når det gjelder kunnskapsformidling og tradisjoner, og betraktes tilsynelatende som hellige. Det sammenhengende arbeidet i disse tekstene kalles ikke «teologi» men «teknologi», et begrep som har en veldig spesiell betydning i scientologkretser. Hubbard betraktes som «kilden til teknologi», og hans budskap betraktes som så enestående og uforanderlig at det ikke kan fortolkes av hvem som helst. «Åndelig suksesjon» er viktig, men det er ikke forbundet med personer, som tilfellet er i de fleste kristne kirker, men i stedet til bøker. Ingen i Scientologykirken kan dermed påberope seg noen autoritet som «budbringer» med rett til å tolke Hubbards skrevne eller muntlige budskap i dag eller i fremtiden.

I overensstemmelse med dette ble det i 1982 opprettet et religiøst styre, Religious Technology Center (RTC), i Los Angeles for å inneha «den endelige kirkelige autoritet angående standarden og den rene anvendelsen av L. Ron Hubbards religiøse teknologier». Det er et ansvarlig organ som skal «sikre religionens renhet og Scientologys skrifter». Dets oppgave har vært å beskytte Hubbards tekster, ikke å fortolke dem.

Opprettelsen av RTC symboliserer en klar tendens i retning av ortodoksi, hvilket er et vanlig trekk for andregenerasjonen i dannelsen av enhver religion. Når en religion skal etableres, er det ofte nødvendig å sette opp en «kanon» for religionen, for eksempel for stridigheter over doktriner eller andre grunner, for å skille mellom det dogmatisk «vesentlig» og «de andre» tekstene, for å beskytte budskapet til profeten og doktrinens renhet mot kjetterske og sekteriske bestrebelser.

En annen viktig prosess i forbindelse med dette er ideen om moderkirkens autoritet. The Founding Church of Scientology i Washington D.C. var den første moderkirken, før denne rollen ble gitt til Scientologykirken i California på midten av 1960-årene. Siden stiftelsen av Church of Scientology International (CSI) i 1981 er denne rollen på en naturlig måte skiftet til den nylig opprettede gruppen som nå betjener alle Scientologykirker fra dets hovedkvarter i Los Angeles.

VI. Scientologers ritualer og livsstil
LAST NED HVITBOKEN