Charter om journalistisk etikk med hensyn til respekt for religion eller tro

1. INTEGRITET OG ANSVARLIGHET

Journalister er ansvarlige for de sosiale og politiske konsekvensene av sine handlinger og har en plikt til å opprettholde de høyeste etiske og profesjonelle standarder.

Journalister skal samvittighetsfullt bestrebe seg på å rapportere sannheten; respektere publikums rett til å kjenne sannheten; sørge for at all informasjon de disseminerer er rettferdig og objektiv; omgående og iøynefallende korrigere eventuelle unøyaktigheter i materialet; og by på retten til svar i hensiktsmessige tilfeller.

Media [43] er ansvarlig for ethvert materiale som publiseres gjennom det.

2. YTRINGSFRIHET OG ETISK ANSVARLIGHET

Publikums rett til informasjon er en fundamental rettighet og hjørnesteinen i et fritt og demokratisk samfunn. Følgelig utøver media en essensiell rolle i samfunnet som krever stor ansvarsfølelse for publikum. Ytringsfrihet, retten til informasjon og pressefrihet representerer demokratiets hjerte. Frie, uavhengige medier er avgjørende for å sikre åpenhet og et åpent og robust demokratisk samfunn; det bidrar til utvikling og styrking av effektive demokratiske systemer.

Ansvarlige medier erkjenner den vitale nødvendigheten av fri flyt av informasjon og virkningen det har på å forme offentlig innsikt. De er oppmerksomme på sitt etiske ansvar overfor publikum og sitt behov for å respektere og beskytte menneskerettigheter.

Ansvarlige medier har rett og plikt til å rapportere og å kommentere alle saker av offentlig interesse med respekt for enkeltpersoners og institusjoners rettigheter og friheter. De fremmer forståelse og deltakelse i den demokratiske prosessen for alle.

Ansvarlige medier gir fritt uttrykk for personlige eller gruppeoppfatninger innenfor rammene av pluralistisk konkurranse om ideer. De aksepterer at ytringsfrihet kan være underlagt restriksjoner og begrensninger når andre fundamentale rettigheter er i fare. De utviser spesiell omtanke for ikke å overtre andre fundamentale menneskerettigheter og tar hensyn til enkeltpersoners rett til privatliv, ære og verdighet mens de fremmer fri flyt av informasjon.

Ansvarlige medier respekterer rådende etiske og moralske standarder og unngår å bli villig redskap for det sjokkerende eller respektløse.

Ansvarlige medier fremmer publikums rett til å vite og retten til å ytre seg fritt. De sikter mot å fremme fri flyt av informasjon og gjennomsiktighet, og holder seg til prinsipper som fremmer og forsvarer respekt for menneskelig verdighet og religiøse overbevisninger slik det er gjenspeilt i FNs resolusjon om å bekjempe ærekrenkelser av religioner.

Ansvarlige medier streber etter fred, demokrati, sosial utvikling og respekt for menneskerettigheter. De anerkjenner, respekterer og forsvarer meningsforskjeller. De motsetter seg diskriminering basert på enhver grunn.

Ansvarlige medier gjør ivrige forsøk på å redusere uvitenhet, skape større forståelse, mildne kulturell og religiøs ufølsomhet blant folkeslag, og legger til rette for dialog mellom nasjoner.

Ansvarlige medier sørger for at fremvisning og disseminering av bilder retter seg etter de samme krav og høye etiske standarder som for skriftlige eller muntlige presentasjoner.

3. RELIGIØS DISKRIMINERING OG ETISK ANSVARLIGHET

Ansvarlige medier tjener som en vakthund for å beskytte fundamentale rettigheter. Derfor fyrer de ikke opp under eller fremkaller diskriminering basert på etnisitet, religion, kulturelle tradisjoner eller lignende grunner. De anerkjenner og respekterer mangfold og minoriteters rettigheter.

Ansvarlige medier unngår diskriminerende eller vanærende henvisninger til religiøse overbevisninger og åndelige verdier.

Ansvarlige medier henviser ikke til religioner eller religiøse institusjoner i en skadelig, fordomsfull eller nedsettende sammenheng; når religiøse henvisninger er vesentlige for det rapporterte materiellet eller for å lette forståelsen, gjøres de på en nøyaktig, rettferdig, upartisk og respektfull måte.

Ansvarlige media avstår fra å gjenfortolke, feiltolke, analysere, bedømme eller undersøke religiøse overbevisninger eller uttrykk for disse overbevisningene. I stedet håndhever de en streng plikt om nøytralitet og objektivitet – aksepterer det religionen setter frem som sine sanne overbevisninger uten misbilligelse, forakt, nedlatenhet, fordom eller latterliggjøring.

Ansvarlige medier forstyrrer ikke hellige saker som har å gjøre med trosbekjennelse, religiøse ritualer og religiøse institusjoner. De avholder seg fra å oppmuntre til eller anspore til diskriminering, hån, forakt eller hat basert på religion eller tro.

Ansvarlige medier gir en rettferdig og umiddelbar mulighet for svar på unøyaktigheter og stereotype ting angående religiøse organisasjoner eller påvirkede medlemmer når det på rimelig vis bes om det.

Ansvarlige medier unngår å gi stereotype religiøse fremstillinger og assosierer ikke noen religion eller tro med krenkelser av menneskerettighetene eller terrorisme.

Ansvarlige medier avveier fundamentale menneskerettigheter, inkludert retten til å være fri fra diskriminering basert på religion eller tro med retten til ytringsfrihet og publikums rett til å vite. De viser spesiell følsomhet når de har å gjøre med religiøse spørsmål for å unngå all forskjell, utelukkelse, restriksjon eller preferanse basert på religion eller tro som har annullering eller svekkelse av menneskerettigheter som formål.

4. PROVOKASJON OG ETISK ANSVARLIGHET

Ansvarlige medier fremmer aldri religiøst hat. De unngår omhyggelig å skape fiendtlighet mot religioner og deres medlemmer, som er egnet til å føre til nært forestående vold eller systematisk berøvelse av menneskerettigheter.

Ansvarlige medier avstår fra å fremprovosere aggresjon, hat, diskriminering og enhver form for vold rettet mot enkeltpersoner og organisasjoner på grunn av deres religiøse overbevisninger og omgang. De holder seg våkne for alvorlig fare forbundet med å tolerere eller oppmuntre til vold, diskriminering, hat og intoleranse av religiøse grunner.

Ansvarlige medier avholder seg fra å egge til overskuelig vold, hisse til hat, stigmatisere religioner og deres tilhengere og avføde ulikhet basert på religion eller tro. De er følsomme for å unngå å såre religiøse overbevisninger og bidra til konflikter mellom religioner og deres medlemmer på grunn av religiøse forskjeller.

[43] Media viser til alle former for presse gjennom trykte, audiovisuelle eller elektroniske medier, eller alle andre midler og alle journalister som bringer informasjon gjennom pressen.

Ordliste
LAST NED PDF