SEKSJON V: TANKESYSTEM

Scientology tilbyr et vidstrakt og svært forseggjort tankesystem som tolker og forklarer forskjellige aspekter av menneskelig erfaring. I sin boklige, studieorienterte tilnærming til arbeidet sitt er det den nye skolastikken, tiltrekkende for mennesker som liker å organisere, konseptualisere, systematisere og intellektualisere erfaringen sin. Den underviser ikke noe spesifikt begrep om «Gud» eller «Det høyeste vesen», selv om den henviser temmelig opphøyd – og vagt – til en «Åttendedynamikk», den høyeste i et hierarki av åtte relasjoner som personer kan investere energien sin i, men den gir lite veiledning eller forklaring på hvordan man bør gå frem overfor denne «dynamikken» eller hva man kan forvente å finne der.

Men Scientology underviser svært klart og eksplisitt – eller setter sine tilhengere i stand til å oppdage – at de er «åndelige vesener» som har en fortsatt eksistens utover døden i påfølgende dødelige kropper. Denne sentrale læren eller oppdagelsen, som nesten alle respondentene henviste til som sin egen overbevisning, er i seg selv en signifikant differensiering fra ikke-religiøse filosofier og psykologier. Det er et begrep som er karakteristisk for flere religioner og praktisk talt ikke for noe tankesystem som er ikke-religiøst.

Scientology tilbyr et vidstrakt og svært forseggjort tankesystem som tolker og forklarer forskjellige aspekter av menneskelig erfaring.

Mer relevant, denne virkelighetsoppfatningen og dets ledsagende implikasjoner ser ut til å tilfredsstille de fleste tilhengeres tørst etter endelig mening. Flere respondenter karakteriserte seg selv som «søkere» som hadde prøvd den ene religionen etter den andre og funnet dem alle utilfredsstillende før de støtte på Scientology, og fant varig tilfredsstillelse i den. Som en av dem uttrykte det: «Den slags spørsmål bekymrer meg ikke lenger.»

Selv om Scientology ikke har et spesifikt svar klart for alle tenkelige teologiske spørsmål (ikke mer enn visse anerkjente religioner har), ser den ut til å ha klart å vekke en trygghet hos sine tilhengere om at tilværelsen utspiller seg innenfor et grunnleggende sett meningsfullt og pålitelig rammeverk hvor meningsfull menneskelig aktivitet er mulig og virkningsfull.

I den forstand at den effektivt demper (hvis ikke uttrykkelig besvarer) tilhengernes bekymringer omkring den endelige meningen med livet, er Scientology en religion, og funksjonelt sett en svært effektiv en. Gitt analysen i seksjon IV over, er dette den ene nødvendige og tilstrekkelige egenskapen for en religion, for all religion, og ikke for noen annen form for menneskelige bestrebelser. Ikke alle tilhengere har kommet til Scientology på leting etter dette produktet eller denne tjenesten, og ikke alle har nådd dette nivået av innsikt, men det gjelder for alle religioner. Av de intervjuede respondentene rapporterte ingen som tidligere hadde følt religiøse forvirringer, at disse forvirringene fortsatte i Scientology. Det kan ha vært noen som fortsatte å være forvirret, men ikke innrømte det; og mer sannsynlig, personer som fremdeles var misfornøyde og drev bort fra Scientology – slik noen gjør – og fremdeles søker andre steder. Dette er ikke til hinder for det faktum at Scientology kan fylle religionens funksjon for dem som blir igjen.

I tillegg til det foregående avgjørende funnet om Scientology, finnes det andre som, selv om de i seg selv ikke er avgjørende, bidrar til å forsterke konklusjonen at Scientology er en religion:

1. «auditeringens» karakter av skriftemål

2. læren (uansett om den er objektivt sann eller ikke) at mennesker grunnleggende sett er gode

3. vekten som legges på etikk i mellommenneskelige forhold

4. evnen til å rehabilitere personer fra stoffavhengighet

5. vielsesritualet som utføres av Kirkens personale

6. fokuset på å «hjelpe andre» som resulterer i Kirkens programmer for de eldre, motstanden mot elektrosjokkterapi og lobotomi som teknikker for mentalhygiene, osv.

Dean M. Kelley
1980
Oppdatert juni 1996

LAST NED HVITBOKEN