I.
INTRODUKSJON

Jeg jobber for tiden for meg selv som forfatter, redaktør, foredragsholder og konsulent innenfor områdene teologi og religion. Jeg arbeider også som Adjunct professor i religionsstudier ved Washington University i St. Louis i staten Missouri.

Jeg har graden bachelor of Arts i filosofi (1962) fra Quincy University i Quincy, Illinois, en bachelorgrad i teologi (1966), magna cum laude, fra Harvards teologiske fakultet i Cambridge, Massachusetts og en doktorgrad i spesielle religionsstudier (1981) fra University of St. Michael's College, Torontos teologiske fakultet i Toronto, Ontario. Jeg har også gjennomført høyere studier ved University of Harvard, Heidelberg-universitetet i Tyskland og University of Pennsylvania. Ved Heidelberg-universitetet var jeg en Fulbright-stipendiat i filosofi og oldtidens religioner i Det nære østen, 1966–67. Ved University of Pennsylvania var jeg forsvarsstipendiat i fremmedspråk, tittel VI, i semittiske språk, 1968–69.

Siden 1962 har jeg gjennomført intensive studier av religiøse, sekteriske bevegelser, både i oldtiden og moderne tid. En del av mine doktorgradsstudier fokuserte spesifikt på fremveksten av nye religiøse bevegelser i USA og i utlandet etter andre verdenskrig. Dette studiet omfattet undersøkelsen av nye religioner i form av deres trossystem, livsstil, bruk av religiøst språk, lederskap, motivasjon og oppriktighet, og de materielle forholdene i tilværelsen deres. Ved Washington University underviser jeg jevnlig i en forelesningsrekke som heter Den nordamerikanske religiøse opplevelsen, som inneholder en del om nye religiøse bevegelser. I tillegg til vitenskapelig interesse for religioner har jeg en langvarig personlig erfaring med et religiøst liv. Fra 1958 til 1964 var jeg medlem av Småbrødreordenen, populært kjent som fransiskanerne. I løpet av denne perioden levde jeg under høytidelige løfter om fattigdom, kyskhet og lydighet, og opplevde derfor mye av den disiplinen som er typisk for det religiøse liv.

Forut for min nåværende stilling underviste jeg ved Maryville College i St. Louis, Missouri, 1980–81; St. Louis University i St. Louis, Missouri, 1977–79, der jeg var leder for masterstudentene i masterprogrammet i religion og utdannelse; University of Toronto i Ontario, 1976–77, der jeg var tutor i sammenlignende religion; St. John's College i Santa Fe i New Mexico, 1970–75, der jeg var tutor i Programmet for viktige bøker; LaSalle College i Philadelphia, Pennsylvania, somrene 1969–73, der jeg var lektor i bibelstudier og religionsantropologi; Boston College i Boston, Massachusetts, 1967–68, der jeg var lektor i bibelstudier; og Newton College of the Sacred Heart i Newton, Massachusetts, der jeg var lektor i bibelstudier.

Jeg er medlem med et godt forhold til American Academy of Religion. Jeg er praktiserende katolikk i All Saints-kirken i University City i delstaten Missouri.

Siden 1968 har jeg forelest og skrevet om forskjellige nye religiøse bevegelser som har oppstått i det 19. og 20. århundret i Nord-Amerika og andre steder. I foredragsrekkene mine i religionsantropologi (LaSalle College), sammenlignende religion (University of Toronto), Den amerikansk religiøse opplevelsen (St. Louis University) og Den nordamerikanske religiøse opplevelsen (Washington University), har jeg tatt for meg slike religiøse fenomener som den store vekkelsen, shakerismen, mormonerne, syvendedags adventistkirken, Jehovas vitner, New Harmony, Oneida, Brook Farm, Den forente familie, Scientology, Hare Krishna og andre. Jeg har publisert flere artikler og vært overordnet redaktør for bøker om emnet nye religioner. Det er min retningslinje at jeg ikke gir vitnemål om en levende, religiøs gruppe med mindre jeg har en langvarig førstehåndskunnskap om den gruppen. Jeg har vitnet om forskjellige sider av nye religioner for den amerikanske kongressen, Ohios lovgivende forsamling, New Yorks forsamling, Illinois’ lovgivende forsamling og Kansas’ lovgivende forsamling. Jeg har holdt forelesninger om emnet nye religioner på colleger, universiteter og konferanser i USA, Canada, Japan, Kina og Europa.

Jeg har studert Scientologykirken inngående siden 1976. Jeg har lest et tilstrekkelig antall tekster fra den enorme litteraturen i Scientology (dens hellige skrifter) som hjelp til å forme oppfatningene som er uttrykt her. Jeg har besøkt Scientologykirker i Toronto, St. Louis, Portland i Oregon, Clearwater i Florida, Los Angeles og Paris, der jeg har gjort meg kjent med hvordan kirken fungerer til daglig. Jeg har også gjennomført en rekke intervjuer med medlemmer av Scientologykirken. Jeg er også kjent med det meste av litteraturen som er skrevet om Scientology, som strekker seg fra objektiv forskning til journalistiske redegjørelser, både fordelaktige og ufordelaktige.

Som en sammenlignende forsker i religion hevder jeg at hvis en bevegelse skal være en religion og en gruppe utgjøre en kirke, må den manifestere tre kjennemerker eller kjennetegn som kan ses i religioner rundt om i verden. Nedenfor definerer jeg disse tre kjennemerkene:

(a) For det første må en religion ha et system av overbevisninger eller doktriner som setter de troende i forbindelse med livets endelige mening (Gud, Det høyeste vesen, det indre lys, uendeligheten osv.).

(b) For det andre må trossystemet resultere i religiøse praksiser som kan deles inn i 1) normer for oppførsel (positive ordrer og negative forbud eller tabuer) og 2) ritualer og seremonier, handlinger og andre helligholdelser (sakramenter, innvielser, ordinasjoner, prekener, bønner, begravelser for de døde, vielser, meditasjon, rensinger, studium av hellige skrifter, velsignelser osv.).

(c) For det tredje må systemet av tro og praksiser forene en samling av troende eller medlemmer slik at de utgjør et identifiserbart samfunn som enten har et hierarki eller en forsamling som styreform, og som har en åndelig måte å leve på i harmoni med den endelige meningen med livet, slik den blir oppfattet av tilhengerne.

Ikke alle religioner vil legge vekt på hver av disse kjennemerkene i samme grad eller på samme måte, men alle vil ha dem på en merkbar måte.

På grunnlag av disse tre kjennetegnene og min forskning på Scientologykirken, kan jeg uten nøling si at Scientologykirken utgjør en ekte religion. Den har alle de essensielle kjennetegnene til religioner som er kjent rundt omkring i verden: (1) et godt definert trossystem, (2) som resulterer i religiøse praksiser (positive og negative normer for oppførsel, religiøse ritualer og seremonier, handlinger og helligholdelser), og (3) som bevarer en samling av troende i et identifiserbart religiøst samfunn som kan skjelnes fra andre religiøse samfunn.

II. Trossystem
LAST NED HVITBOKEN