III. ANALYSE AV SCIENTOLOGY

I denne seksjonen vil det bli lagd en analyse av Scientology med hensyn til dimensjonene over. For å lette redegjørelsen er rekkefølgen dimensjonene vil bli drøftet i, ikke nøyaktig den samme som den som ble tatt i bruk over.

III.I. Den dogmatiske og filosofiske dimensjonen

Scientologi-håndboken (side i) sier at:

«De essensielle læresetningene i Scientology er disse: Du er et udødelig, åndelig vesen. Din erfaring strekker seg langt utover en enkelt livstid. Og dine evner er ubegrensede, selv om de ikke for øyeblikket er erkjent.»

Med disse ordene hevder Scientology eksistensen til en entitet som har betydelig likhet med det som i ulike andre religioner er kalt en sjel eller en ånd.

Med disse ordene hevder Scientology eksistensen til en entitet som har betydelig likhet med det som i ulike andre religioner er kalt en sjel eller en ånd. For å unngå sammenblanding med tidligere oppfatninger av sjelen, benevner Scientology denne entiteten thetan, fra den greske bokstaven theta (θ), et symbol for tanke eller liv. Thetanen er ikke en ting, den er heller ikke sinnet. Den er skaperen av ting. Den er personen selv – den fortsettende identiteten som er individet. Thetanen sies å være udødelig og i stand til å utrette hva som helst, inkludert skaping av masse, energi, rom og tid (Scientologi-håndboken, s. lxxxv, Scientologi: Tankens grunnbegreper, s. 86).

I henhold til læresetningene i Scientology:

Det vanlige oppholdsstedet for thetanen er i hodeskallen eller nær kroppen. En thetan kan være i én av fire tilstander:

1. Den første ville være fullstendig atskilt fra en kropp eller kropper, eller til og med fra dette universet.

2. Den andre ville være nær en kropp, hvor den bevisst kontrollerer kroppen.

3. Den tredje ville være i kroppen (hodeskallen).

4. Og den fjerde ville være en invertert tilstand, hvor han er tvangsmessig borte fra kroppen og ikke kan nærme seg den.

Det er grader (underinndelinger) av hver av disse fire tilstandene. Den mest optimale av disse tilstandene, sett fra Menneskets synspunkt, er den andre. (Scientologi: Tankens grunnbegreper, s. 66–67)

Scientology fastholder at en thetan er utsatt for forringelse, men at han når som helst kan vende tilbake til alle sine evner. Ett av målene i «prosessing» eller «auditering» i Scientology er å plassere personen i den andre tilstanden nevnt ovenfor, i en tilstand der han ifølge Scientology er gladere og mer dugelig enn han ellers ville være (Scientologi: Tankens grunnbegreper, s. 67). Mer vil bli sagt om dette i en senere seksjon. Inntil videre er det tilstrekkelig å notere seg at et fundamentalt element i læresetningene i Scientology er at mennesket består av tre deler: kroppen; den organiserte fysiske substansen; sinnet – som i hovedsak består av bilder; og thetanen – sjelen eller ånden, som gjør kroppen levende og som bruker sinnet som et kommunikasjons- og kontrollsystem mellom seg selv og det fysiske universet. Thetanen er den mest overordnede av disse tre delene: «For uten thetanen ville det ikke eksistere noe sinn eller være noe liv i kroppen. Mens uten en kropp eller et sinn er det fremdeles aktivitet og liv i thetanen.» (Scientologi: Tankens grunnbegreper, s. 74; se også Scientologi: Tankens grunnbegreper, s. 65–74, og Scientologi-håndboken, s. lxxv)

Scientology identifiserer også åtte dynamikker – drivkrefter eller impulser i retning av eksistens eller overlevelse. Selv om det er relativt små variasjoner i måten de har blitt beskrevet eller kalt i Scientology-litteraturen (se Scientologi 0–8: Boken om det grunnleggende, s. 83–96; Scientologi: Tankens grunnbegreper, s. 38–39; Hva er Scientologi?, s. 153–155; Scientologi-håndboken, s. 51–67), er disse dynamikkene som følger:

1. Trangen i retning av eksistens som en selv.

2. Trangen i retning av eksistens som en fremtidig generasjon.

3. Trangen i retning av eksistens som en gruppe, slik som en skole, en by eller en nasjon.

4. Trangen i retning av menneskehetens eksistens som en art.

5. Trangen i retning av eksistens for enhver og alle former for liv.

6. Trangen i retning av eksistens som det fysiske universet bestående av materie, energi, rom og tid.

7. Trangen i retning av eksistens som eller for ånder.

8. Trangen i retning av eksistens som uendelighet eller Det høyeste vesen.

I Dianetics identifiserer L. Ron Hubbard de første fire av disse dynamikkene. I Scientology la han til de andre fire. Gitt hva som allerede har blitt sagt med hensyn til dens begrep om ånden (thetanen), er Scientologys fremleggelse av dynamikk 7 og 8 uttrykkelig religiøs av natur. Hubbard sier selv at «uendelighet» i den åttende dynamikken også er identifisert som Det høyeste vesen, og at denne dynamikken kan bli benevnt «Gudsdynamikken» (Scientologi: Tankens grunnbegreper, s. 39). Han fremholder at «Scientology favner dynamikkene fra en til sju som kjent område, vitenskapelig demonstrert og klassifisert», og at «man vil først oppdage den sanne Åttende dynamikken når den Sjuende dynamikken er nådd i sin helhet» (Scientologi: Tankens grunnbegreper, s. 39 og s. 40).

Scientologykirkens trosbekjennelse henviser to ganger til Gud. Etter å regne opp forskjellige umistelige rettigheter for alle personer, erklærer trosbekjennelsen «at ingen makt mindre enn Gud har myndighet til åpenlyst eller skjult å oppheve eller tilsidesette disse rettighetene». Senere stadfester trosbekjennelse at guds lover forbyr mennesket å engasjere seg i visse spesifiserte typer destruktiv oppførsel mot sine medmennesker. Intet annet er sagt i trosbekjennelsen om Guds karakteristika.

En annen offisiell publikasjon, Scientologykirkens bakgrunn og seremonier, begynner med en kort redegjørelse av ulike religiøse filosofier og påpeker likhetspunkter med Scientology. Den sier:

I Scientology tror vi at etter hvert som vi blir mer og mer åndelig bevisste, vil vi uunngåelig bli mer bevisst Gud, eller Det høyeste vesen – den første ubevegede beveger.

Enhver definisjon av Gud må nødvendigvis bli subjektiv, og vi gjør intet forsøk på å definere Gud som en realitet for alle folk. Det ville teoretisk sett bare være mulig å bli totalt bevisst Gud i alle manifestasjoner når man var åndelig utviklet. (The Background and Ceremonies of the Church of Scientology of California, World Wide, 1970, s. 22)

Forestillingen om Gud som første ubevegede beveger gjenspeiles andre steder i den publikasjonen, hvor det henvises til «Skaperen eller Det høyeste vesen» (s. 10), «universets skaper» (s. 27) og «menneskets forhold til sin skaper» (s. 16).

I korthet, altså, selv om Scientology forsikrer at Gud, Det høyeste vesen, eksisterer, har den ingen dogmer med hensyn til formen Gud eksisterer i. Ikke desto mindre tror scientologer at gjennom prosessen med åndelig utvikling som er tilgjengelig i Scientology, kan hver eneste person nå den åttende, eller Gudsdynamikken, og at Guds sanne natur da vil bli avslørt for hver enkelt subjektivt.

Følgelig ligner Scientology i visse henseender på religioner så som buddhismen eller unitarianismen, som er forsiktige med å gi dogmatiske definisjoner eller beskrivelser av Gud. Scientology innebærer ikke tilbedelse av Gud i tradisjonell vestlig forstand. Snarere søker Scientology, som i mange østlige religioner, personlig åndelig bevissthet eller opplysning. Slik det vil bli tydelig i den neste seksjonen, finnes det også andre måter Scientology er nærmere de store religionene i Østen enn de i Vesten.

III.II. Den fortellende eller mytiske dimensjonen

En fortellende eller mytisk dimensjon fremgår tydelig i L. Ron Hubbards skrifter om opprinnelsen til det fysiske universet bestående av materie, energi, rom (space på engelsk) og tid (MEST). Ifølge Hubbard: «livet er et spill. Et spill består av frihet, barrierer og formål.» (Scientologi: Tankens grunnbegreper, s. 54); for å kunne ha et spill, skapte thetaner MEST, som tvinger visse begrensninger på dem. Thetaner ble deretter stadig mer viklet inn i MEST-en de hadde skapt, og mistet bevissthet om sine ubegrensede evner. Målet til Scientology er å sette thetanen i stand til å gjenoppdage disse ubegrensede evnene. Dette involverer sletting av innholdet i det som kalles «det reaktive sinnet» – den delen av sinnet som registrerer det som skjer når man er helt eller delvis bevisstløs, men gjennomlider fysiske eller emosjonelle traumer, som for eksempel etter en ulykke eller mens man er under anestesi. Persepsjoner av alt som ble sagt eller gjort i ens nærhet i slike traumatiske tidspunkter, blir ifølge Scientology spilt inn i det reaktive sinnet som engrammer.

Hubbard underviste at engrammer kan ha blitt akkumulert, ikke bare i løpet av ens nåværende livstid, men også i tidligere liv. I Har du levd før dette liv? sa han (s. 1) at «eksistensen av tidligere liv er bevist i Scientology», og han presenterte forskjellige beretninger fra folk som forteller om hendelser fra tidligere liv. I innledningen til Scientologi: En historie om mennesket skrev han at (s. 3) «Dette er en kaldblodig og saklig redegjørelse for dine siste 76 billioner år». Han rapporterte også (s. 4 og s. 5) at når han begrenset auditeringen til en persons nåværende livstid, var gunstige resultater for folk som led av mentale og fysiske sykdommer, langsomme og middelmådige, mens når han auditerte «hele tidssporet», inkludert tidligere livstider, var resultatene raske og oppsiktsvekkende. I Tokt inn i tiden (opprinnelig utgitt under tittelen Test av hele tidssporet-gjenkalling) fortalte han om den gangen han omkring år 200 fvt. var en sjømann i Kartago. Videre opplyste han (s. 69) at «Jeg vet med sikkerhet hvor jeg var og hvem jeg var i de siste 80 billioner år». Han hevdet å ha oppdaget fra å auditere hele tidssporet sitt at det har fantes repetitive typer av samfunn, og for eksempel at:

For omtrent 33 billioner billioner år siden fantes det et samfunn som ikke var så veldig forskjellig fra omkring 1920, men med det 19. århundrets rokokko – motiv av typen pottede palmer, fedorahatten, de samme klærne, de forskjellige symbolene. Den flott kledde gentleman var iført en skjorte med brede striper. Evigheter senere var det på samme sted en arabisk sivilisasjon som ikke visste noe om biler eller maskineri, men som hadde massevis av minareter, turbaner, posete bukser og hester. (Tokt inn i tiden, s. 74)

Beretninger, slike som de som er anført over, utgjør den fortellende eller mytiske dimensjonen av Scientology. Troen på tidligere liv har noen likheter med hinduistisk og buddhistisk lære om reinkarnasjon, selv om scientologer generelt ikke bruke det sistnevnte uttrykket for å beskrive sine overbevisninger. Et nylig offisielt oppslagsverk om Scientology sier:

I Scientology i dag har mange mennesker visshet om at de har levd liv før sitt nåværende liv. Disse blir henvist til som tidligere liv, ikke som reinkarnasjon.

Tidligere liv er ikke et dogme i Scientology, men generelt opplever scientologer et tidligere liv under auditeringen sin, og de vet med seg selv at de har levd før. (Hva er Scientologi?, s. 643)

I den fortellende eller mytiske dimensjonen av Scientology legges det dermed større vekt på thetanens aktiviteter og opplevelser i forgangne tider, enten disse har å gjøre med skapelsen av materie, energi, rom og tid, eller med viktige hendelser en tror har påvirket thetanen i dette livet eller i et tidligere liv. Et ytterligere aspekt av den fortellende dimensjon er beretningen gitt i forskjellige Scientology-publikasjoner om livshistorien til L. Ron Hubbard, den autoritative kilden til Scientologys lære og praksis.

III.III. Den praktiske og rituelle dimensjonen

I Scientologys kjerne finnes visse karakteristiske religiøse praksiser, hvor en sentral en kalles auditering, eller prosessing. Denne praksisen innebærer et en-til-en-forhold mellom en offisielt utpekt auditør (en prest eller prest under opplæring i Scientologykirken) og en person som søker utbyttet fra auditering. Målet til auditøren er å hjelpe den andre personen (benevnt en preclear) med å oppdage og slette de svekkende avtrykkene (engrammer) tidligere erfaringer har etterlatt seg. I en auditeringssession, som vanligvis varer i opp til to og en halv time, spør auditøren en strukturert rekke med spørsmål og anerkjenner svaret gitt av preclearen til hvert spørsmål før det neste spørsmålet stilles. Som del av denne prosessen bruker auditøren et elektropsykometer (E-meter) til å hjelpe med å identifisere områder med åndelig pine eller vanskelighet. Det finnes forskjellige auditeringsprosesser, hver lagd for å hjelpe preclearer med å bedre evnen sin til å konfrontere og håndtere en del av tilværelsen sin. Når et enkelt område av en persons eksistens har blitt tilfredsstillende behandlet på denne måten, flyttes auditeringsprosessen videre til et annet område. Det endelige målet, som krever mange auditeringssessioner, er å oppnå nye tilstander av væren kalt Clear og Opererende Thetan, som det vil bli sagt mer om under seksjonen om den empiriske dimensjonen.

Selv om auditering i Scientology ligner litt på praksisene skriftemål og prestelig rådgivning i noen andre religioner, har den også sine egne særegne karakteristika og prosedyrer, så vel som sin egen spesielle tolkning av den åndelige betydningen av disse prosedyrene. Scientologer hevder at slik auditering har en virkning som ikke finnes andre steder. Ifølge en offisiell publikasjon:

Det finnes ingen variabler i auditeringsteknologien, ingen tilfeldige resultater eller vilkårlige anvendelser. Auditering er ikke en periode med svevende, fri assosiasjon. Hver prosess er nøyaktig i sin sammensetning og i sin anvendelse, og når et fastsatt resultat når korrekt forrettet.

Scientology-auditering kan bringe en fra å være blind for sin egen åndelighet til å føle den store gleden ved å være åndelig bevisst. (Hva er Scientologi?, s. 164)

En annen grunnleggende praksis i Scientology kalles trening. Dette innebærer systematisk studium og anvendelse av aksiomene og prinsippene i Scientology som klart formulert av L. Ron Hubbard. Mange slike treningsprogrammer er tilgjengelige, alt fra introduksjonskurs som lærer grunnleggende prinsipper, til lengre kurs som trener profesjonelle auditører, og til enda mer avanserte kurs som beskjeftiger seg med de høyeste nivåene av åndelig bevissthet og kompetanse.

Fasiliteter for disse programmene er tilgjengelige på utpekte steder, hvor enkeltpersoner, som arbeider i sitt eget tempo under generell veiledning av trente kurssupervisorer (prester), studerer foreskrevne materialer og anvender dem i praksis. Akkurat slik auditering av scientologer anses å være essensiell for oppnåelsen av tilstandene Clear og over, blir trening ansett som uunnværlig hvis man skal opprettholde og avansere utover tilstanden Clear. Selv om innholdet i slik trening er karakteristisk for Scientology, er formålene scientologer tror slik trening tjener til, analoge med de som forskjellige åndelige øvelser og utdanningsprogrammer i andre religioner hevdes å tjene.

Den praktiske og rituelle dimensjonen i Scientology inneholder også andre elementer som i noen henseender ligner de som finnes i andre religioner. I en søndagsandakt i Scientologykirken finner man noe som er beslektet med det man vil finne i en Unitarisk universalist-kirke. Det prekenen fokuserer på er typisk et aspekt av Scientology, slik som et av dens aksiomer, et aspekt av dens kodekser eller en av de åtte dynamikkene. Scientologykirkens trosbekjennelse og Bønnen om total frihet kan leses. Lik andre religiøse trosretninger, forretter også Scientologykirken overgangsritualer, slik som navngivningsseremonier, bryllup og begravelser. På grunn av sin dogme om tidligere liv har navngivningsseremonier en bestemt betydning i Scientology.

III.IV. Den empiriske dimensjonen

Som allerede nevnt er et hovedmål i Scientology å sette enkeltpersoner i stand til å nå tilstanden Clear. Dette innbefatter sletting av alle engrammer og følgelig eliminering av det «reaktive sinnet». Ifølge Scientology vil det å bli Clear gjenopprette og styrke ens individualitet og kreativitet, ens iboende godhet og anstendighet. Beretningene gitt i Hva er Scientologi? (s. 364–365) av personer som har nådd tilstanden Clear er like overstrømmende som beretningene gitt av evangeliske kristne om den totale forandringen av livene deres som resultat av et møte med Kristus. Scientologer hevder at tilstanden Clear ikke var mulig før Scientology kom:

Den fulle skjønnheten i tilstanden Clear har intet sammenligningsgrunnlag i noen eksisterende skrifter i vår kultur. Man har søkt å oppnå tilstanden lenge, men det var umulig å oppnå den uten L. Ron Hubbards forskning og gjennombrudd. Uansett hvor dyktig en person kan ha vært, uansett hvilke krefter han hadde, uansett hans styrke, var det reaktive sinnet stadig der, gjemt, og dro ham omsider ned igjen. Tilstanden Clear eksisterer i dag og kan oppnås av alle mennesker. Mange tusen scientologer verden over er Cleare, og det blir flere hver dag. (Hva er Scientologi?, s. 245)

Ved å hevde at frelsen den tilbyr er unik, ligner Scientology paradoksalt nok på abrahamske religioner – jødedommen, kristendommen og islam.

Scientology lærer også at etter oppnåelsen av tilstanden Clear er det mulig å gå videre til enda større høyder av åndelig frihet, som er de forskjellige nivåene av Opererende Thetan (OT). Opererende Thetan er definert som en tilstand av væren ovenfor Clear, hvor en Clear har «blitt gjort fortrolig med sine naturlige evner igjen». En Opererende Thetan er: «Vitende og villig årsak over liv, tanke, materie, energi, rom og tid» (Hva er Scientologi?, s. 247 og s. 274). I denne sammenhengen betyr opererende «i stand til å handle og ta hånd om ting» (Scientologi 0–8, s. 424). Når denne tilstanden fullt ut er oppnådd, er thetanen i stand til å utrette hva som helst (Scientologi-håndboken, s. lxxxv). Følgelig hevdes det at evner thetanen har mistet i oldtiden, gjenvinnes når en person går gjennom OT-nivåene, inntil thetanen til slutt når et stadium av full bevissthet, erindring og evne som et åndelig vesen, uavhengig av kjødet, fri fra den endeløse syklusen av fødsel og død (Hva er Scientologi?, s. 247). Denne tilstanden har noen likheter med det buddhister kaller nirvana.

Veien brukt av scientologer til å gjøre systematiske fremskritt mot det høyeste nivået av bevissthet – Total frihet – kalles Broen. Forskjellige Scientology-utgivelser inneholder et kart som legger frem rekkefølgen av trinn man må følge for å oppnå det målet, og bevissthetskarakteristika forbundet med hvert av disse stadiene. Scientologer hevder at deres erfaring stadfester formålstjenligheten til denne ruten L. Ron Hubbard kartla, og at Scientology kan ses som kulminasjonen av en lang og ærverdig religiøs tradisjon, en som strekker seg minst ti tusen år tilbake i tiden gjennom de buddhistiske, hinduistiske og vediske skriftene, så vel som i deler av de keltiske, greske og tidlige kristne lærer (Phoenix-foredragene, kapittel 1–3, Scientologi-håndboken, s. lxxxix).

III.V. Den etiske dimensjonen

Scientology lærer også at fremgangen oppover Broen både krever og gjør det mulig å nå høye moralske og etiske standarder. Følgelig hevdet Hubbard i sin Introduksjon til Scientologi-etikk, (s. 7) at et viktig gjennombrudd i Scientology var utviklingen av «den grunnleggende Etikkteknologien».

Hubbard brukte uttrykket «moral» for å vise til en felles kodeks for god oppførsel det hersker enighet om (s. 25), mens han definerer etikk som «handlingene et individ foretar overfor seg selv for å oppnå optimal overlevelse for seg selv og andre på alle [åtte] dynamikker» (s. 19). Hubbard la vekt på rasjonalitet i etisk atferd: «Etikk består i virkeligheten av rasjonalitet i retning av det høyeste nivået av overlevelse» (s. 18). «Hvis en moralkodeks var fullt ut fornuftig, kunne den samtidig bli ansett for å være fullt ut etisk. Men bare på dette høyeste nivået kunne de to tingene kalles det samme» (s. 25).

Etter hvert som Scientology utviklet seg, utviklet den en rekke kodekser for atferd som gjelder for bestemte situasjoner. En er Auditørens kodeks, en rekke løfter som skal overholdes av auditøren for å kunne opprettholde profesjonelle standarder. En annen er Supervisorens kodeks, som definerer prinsipper for atferd som kreves av personer som står for tilsyn innenfor Scientologykirken. Man har også Æreskodeksen, som er en mer generell rekke maksimer anvendelige for mellommenneskelige forhold. I tillegg finnes En scientologs kodeks, som gir retningslinjer for atferd orientert mot å verne om menneskerettigheter og å spre Scientology over hele verden (Hva er Scientologi?, s. 730–737).

Scientology har sin egen terminologi for å referere til atferd som er skadelig eller som overtrer en moralkodeks man har sagt seg enig i. Slik oppførsel betegnes som en overt. En overt som man skjuler eller benekter, kalles et withhold. I auditeringens gang vies det oppmerksomhet til blant annet overter og withhold som preclearen trenger å komme overens med.

På et mer generelt nivå forestiller Scientology seg godhet i form av «konstruktiv overlevelseshandling» (Introduksjon til Scientologi-etikk, s. 21). Siden konstruksjon også kan medføre en viss grad av ødeleggelse, må den førstnevnte oppveie den sistnevnte for å betraktes som god. Motsatt, noe som er mer destruktivt enn konstruktivt, er per definisjon ondt.

Med disse definisjonene i tankene legger Scientology frem et middel som individet gradvis kan heve sitt etiske nivå med og slik øke overlevelse langs hver av de åtte dynamikkene. «Etikkteknologien» spesifiserer tolv «etikkstadier» eller tilstander og gir presise trinn eller formler, som man kan bevege seg fra én tilstand til en høyere med. På det laveste nivået er det en tilstand av forvirring, hvor det bare er uorden snarere enn noe produktivt. På det høyeste nivået er det en tilstand av power, hvor lite eller ingenting kan sette overlevelse i fare. Mellom disse to ytterlighetene finnes det forskjellige andre tilstander ordnet i rekkefølge: forræderi, fiende, tvil, belastning, ikke-eksistens, fare, krise, normal operasjon, overflod og powerbytte (Introduksjon til Scientologi-etikk, kapitlene 5 og 6).

Selv om scientologer bruker uttrykket «etikk» med noen bibetydninger som er forskjellig fra dem som dominerer i vestlige filosofiske drøftelser, er det klart at en etisk dimensjon er en fundamental del av Scientology. Også relevant under denne overskriften er heftet Veien til lykke, skrevet av L. Ron Hubbard som en «ikke-religiøse moralkodeks basert utelukkende på sunn fornuft». Mens de 21 forskriftene beskrevet i dette heftet ikke er ment bare for scientologer, blir de av scientologer akseptert som en del av moralkodeksen deres. Forbudt er promiskuitet, mord, tyveri, ulovlige handlinger og å skade en person som vil vel. Pålagt er å ta vare på deg selv, måteholdenhet, å elske og hjelpe barn, å respektere foreldre, å gå foran med et godt eksempel, sannferdighet, å støtte en regjering som er utformet og arbeider for hele folket, å beskytte og forbedre miljøet, pålitelighet, å oppfylle forpliktelser, flittighet, å utvikle kompetanse, å respektere andres religiøse overbevisninger, å prøve ikke å gjøre mot andre det du ikke ville like at de gjorde mot deg, å prøve på en positiv måte å behandle andre slik du ville ønske at de behandlet deg, og å oppnå suksess.

Som praktiske uttrykk for moralske prinsipper som disse, har organer opprettet av Scientologykirken vært aktive i kampanjer mot stoff, i rehabiliteringen av stoffavhengige og kriminelle, med å utrydde analfabetisme og bøte på ugunstig undervisning, med å forbedre miljøet, i katastrofehjelp og å forsvare menneskerettigheter.

III.VI. Den sosiale og institusjonelle dimensjonen

Scientologykirkens geistlige struktur er arrangert i et hierarkisk mønster som svarer til nivåene definert på Broen til total frihet. På det laveste nivået i dette hierarkiet er feltauditører og Dianetics-veiledningsgrupper. Enten alene eller som del av en Dianetics-veiledningsgruppe kan feltauditører levere auditering og introduksjonsservicer opp til tillatt nivå ifølge treningen og autoriseringen deres. For at personer som introduseres til Scientology på denne måten, kan gå videre opp Broen, henvises de deretter til en angitt Klasse V-organisasjon i Scientology for ytterligere auditering og trening.

Scientology-misjoner utgjør et andre sjikt i den kirkelige strukturen. Slike misjoner er ofte lokalisert i deler av verden hvor Scientology ikke allerede er godt etablert. De tilbyr introduksjonsservicer i Dianetics og Scientology. Siden de mangler full kirkestatus kan disse misjonene ikke trene eller ordinere Scientology-prester. Forventningen er imidlertid at etter hvert som misjonene vokser i størrelse og skaffer seg høyere trente ledere, vil de til slutt bli fullt utviklede Scientologykirker (Klasse V-organisasjoner).

Klasse V-organisasjoner utgjør det tredje sjiktet i strukturen. De er autorisert til å tilby auditering og trening opp til nivået Clear. De overvåker aktivitetene til feltauditører og misjoner, og gir grunnleggende trening for prester, så vel som å være sentre for andre ritualtyper og samfunnstjenester nevnt under tidligere overskrifter. Klasse V-organisasjoner leverer kjernen av de daglige prestetjenestene som tilbys av Scientologykirken.

I fire større sentre rundt om i verden finnes det kirker på høyere nivåer som tilbyr mer avansert Scientology-auditerings- og -treningstjenester. Personer som deltar på disse programmene, gjør så på en intensiv heltidsbasis, svært ofte med forventninger om å fortsette å virke som prester i Scientologykirken etter at de vender tilbake til den lokale Scientologykirken de kom fra.

På et enda høyere nivå finnes Flag-serviceorganisasjon, lokalisert i Clearwater i Florida i USA. På forskjellige språk tilbyr dette religiøse fristedet auditørtrening på de høyeste nivåene og avansert auditering.

De høyeste nivåene av Scientology-auditering leveres på Freewinds, et skip med base i Karibia. Dette skipet, hjemmet til Scientologykirkens Flag ship-serviceorganisasjon, tilbyr også et sted for konferanser, seminarer og spesialiserte kurs hvor scientologer fra forskjellige deler av verden deltar.

Ledelsen av de verdensomspennende operasjonene til Scientologykirken er overdratt til kirkeorganisasjoner lokalisert i Los Angeles. Ansvarlig leder internasjonalt er hjulpet av elleve overordnede lederoffiserer, hvor hver av dem fører tilsyn med en bestemt del av Kirkens aktiviteter eller funksjoner. Den byråkratiske strukturen i Church of Scientology International (CSI) har visse likheter med Den romersk-katolske kirkens, skjønt vervene til ulike embetsmenn innen CSI er spesifikke for Scientology og gjenspeiler de organisatoriske og administrative teoriene fremsatt av L. Ron Hubbard.

Scientologykirken legger særlig vekt på å sikre at prosedyrene brukt i auditering og trening er nøyaktig som spesifisert av Hubbard. Hans Scientology-skrifter omtales som Skriftene. Disse skriftene fyller altså en funksjon analogt med den som fylles av hellige skrifter i ulike andre religioner. Den endelige autoriteten om ortodoksi og ortopraksis i Scientology er Religious Technology Center, opprettet av Hubbard for dette formålet.

I samsvar med sin tro på at de er udødelige åndelige vesener, signerer noen medlemmer av Scientologykirken løfter om evig tjeneste for Scientology og dens mål. Disse personene er medlemmer av en religiøs orden kjent som Sjøorganisasjonen. De bærer karakteristiske uniformer og bor generelt i kollektiv. Her igjen er det åpenbare likheter med religiøse ordener i noen andre religioner.

III.VII. Den materielle dimensjonen

Lik moskeer i islam, kirker i kristendommen og templer i buddhismen, hinduismen og jødedommen, er kirkene i Scientology typisk merket med spesifikke religiøse symboler, først og fremst med to overlappende trekanter flettet sammen med bokstaven S som står for Scientology. Trekantene symboliserer fundamentale elementer i Scientologys lære. Hjørnene i en trekant står for affinitet, realitet og kommunikasjon som ifølge Hubbards lære til sammen gir forståelse. Hjørnene i den andre trekanten står for kunnskap, ansvar og kontroll, som anses å være nødvendige i alle områder av ens liv.

Et annet vanlig symbol i Scientology er et strålekranskors, som ligner korset som finnes i kristendommen, men med ytterligere fire spisser som kommer fra sentrum. De åtte spissene på Scientology-korset representerer de åtte dynamikkene listet opp ovenfor. Dette korset blir vanligvis båret av prester i Scientologykirken.

Andre offisielle symboler representerer Dianetics, medlemskap av Sjøorganisasjonen, oppnåelse av tilstanden Opererende Thetan, og medlemskap i Divisjon 6 (Publikumsdivisjonen i Scientologykirken). Bruken av disse og andre registrerte symboler blir samvittighetsfullt regulert av Religious Technology Center.

En annen del av den materielle dimensjonen i Scientology er E-meteret, som er beskrevet i Scientology-publikasjoner som et «religiøst verktøy som brukes under skriftemål i Kirken». E-meteret er et essensielt instrument i auditering som igjen er en grunnleggende aktivitet i Scientology.

Også en del av den materielle dimensjonen i Scientology er dens mange publikasjoner, som strekker seg fra bestselgerbøker som Dianetikk, til de mange bindene i Undersøkelses- og oppdagelsesserien, fra Å forstå E-meteret til Scientologykirkens bakgrunn og seremonier, fra Veien til lykke til de nesten 3000 innspilte foredragene av Hubbard. Som allerede nevnt utgjør Hubbards religiøse publikasjoner skriftene i Scientology. Disseminering av disse publikasjonene ses av Scientologykirken som et middel mot Hubbards endelige mål om å bringe hele planeten til tilstanden Clear.

IV. Konklusjon
LAST NED HVITBOKEN