X. Scientology og andre trosretninger

X.I. Noen likheter mellom Scientology og andre trosretninger

Scientology avviker radikalt fra tradisjonelle kristne kirker og dissentersekter i spørsmål om ideologi, praksis og organisering. Men likevel, fra et bredere synspunkt, som i et multikulturelt og multireligiøst samfunn må være alminnelig utbredt, fremgår det tydelig at Scientology på alle vesentlige punkter innehar en posisjon veldig nær den som andre bevegelser som ubestridelig er religioner, innehar. Ideologisk sett har den betydelig likhet med hinduismens sankhya-skole. I sine menighetsaktiviteter, som dog er langt mindre sentrale enn det som er tilfellet med frikirkebevegelser, er de punktene det legges vekt på, ikke desto mindre ikke ulike de hos noen frikirke-grupper. Dens soteriologiske mål er i fremtredende grad metafysiske og ligner i visse henseender de hos Kristen Vitenskap.

X.II. Dobbelt medlemskap

Et særskilt trekk ved Scientology er at dens medlemmer ikke trenger å gi opp andre religiøse overbevisninger eller tilknytninger når de begynner med Scientology. Det kunne fra dette særpreget bli sluttet at Scientology selv var tilfreds med kun å være et ekstra eller supplerende sett av religiøse overbevisninger og praksiser, men en slik konklusjon ville ikke være berettiget. Jeg har snakket med overordnede tjenestemenn i Kirken, så vel som med individuelle scientologer om denne siden ved Scientology, og deres svar var at selv om eksklusivitet ikke er obligatorisk, skjer det i praksis. Ifølge dem gir man, etter hvert som man blir mer involvert i Scientology, uvegerlig avkall på sin tidligere tro. Det er for eksempel min erfaring at en jøde som blir scientolog, kunne fortsette å være knyttet til jødedommen av kulturelle grunner, og kunne feire jødiske helligdager med familie og venner, men han eller hun ville ikke praktisere og ville ikke tro på jødisk teologi. Fra mitt ståsted som forsker virker denne forklaringen korrekt. Scientologer regner troen sin som en komplett religion som krever engasjement fra medlemmene sine.

Dessuten, mens det er et kjennetegn for den jødisk-kristne-muslimske tradisjonen at religiøs forpliktelse er eksklusiv og at dobbelt eller multippelt medlemskap ikke tolereres, er dette prinsippet langt fra enerådende blant religioner. Det kreves ikke i de fleste grenene av hinduisme og buddhisme. Buddha forbød ikke tilbedelse av lokale guder. Hinduismen er tolerant med hensyn til troskap til flere. I Japan regner et stort antall personer seg selv som både buddhister og shintoister. Religionssymbiose er et velkjent fenomen, og i visse henseender har det også forekommet i kristendom (for eksempel i visse anglikanske biskopers toleranse for spiritualisme og pinsebevegelser, selv om disse trossystemene ikke spesifikt har plass i offisiell dogme). Det faktum at Scientology antar et forskjellig standpunkt fra det som er vanlig i vestlig kristendom, ved å respektere dobbelte eller multiple tilknytninger, er ikke en gyldig grunn for å nekte den status som religion.

X.III. Scientologys eksoteriske og esoteriske elementer

Det offentlige bildet av Scientology er ikke i pakt med vanlige stereotypiske ideer om religion. Dens litteratur kan inndeles i vidt utbredt eksoterisk litteratur og i en esoterisk litteratur. Den eksoteriske litteraturen handler hovedsakelig om Scientologys grunnleggende metafysiske prinsipper og den praktiske anvendelse av dem for å hjelpe folk med å mestre sine problemer med kommunikasjon, forhold og opprettholdelsen av intelligente, rasjonelle og positive tilpasninger til livet. Den restriksjonsbelagte samlede mengden av esoterisk litteratur, som bare gjøres tilgjengelig for videregående Scientology-studenter, byr både på en mer fullstendig redegjørelse av religionens metafysikk og på mer avanserte auditeringsteknikker. I mer detalj fremlegger den teorien om theta (åndens opphavlige tanke); dens forringelse ved å bli involvert i det materielle universet av materie, energi, rom og tid underveis i tidligere liv; og angir måten som mennesket kan skaffe seg – strengt tatt, gjenvinne – overnaturlige evner på. Bare scientologer som er ganske viderekommende, anses for å være i stand til å fatte betydningen av denne utlegningen av trossystemet og til fullt ut å forstå auditeringsprosedyrene for de høyere nivåene gitt i den esoteriske litteraturen.

I å skille mellom eksoterisk og esoterisk lære er Scientology på ingen måte unik blant religioner. Ut fra prinsippet uttrykt av Jesus: «Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå» (Johannes 16:12) og av Paulus om å skille fast føde for garvede troende fra melk for barn (Korinterne I 3:1–3 og Hebreerne 5:12–14), har ulike kristne bevegelser opprettholdt et skille mellom elementære og viderekomne dogmer og praksiser. Den generelle gnostiske tradisjonen i kristendommens utkant var eksplisitt forpliktet til bevaringen av esoteriske dogmer, og samtidige kristne bevegelser, noen ganger karakterisert av vitenskapsmenn som sekter av den «gnostiske» typen, skiller vanligvis på en slik måte. Et eksempel er Kristen Vitenskap hvis generelle lære utvides med emner som, av utpekte lærere i spesielle klasser, blir lært dem som aspirerer til å bli anerkjente utøvere, og hvis innhold er fortrolig. I tillegg til disse tilfellene åpner Jesu Kristi kirke av de siste dagers hellige bare for adgang til sine spesielle seremonier for de mormonerne som har god status og får en tillatelse fra biskopen sin: som blant annet viser at de har oppfylt sin forpliktelse om tiende på 10 prosent av inntekten sin til kirken: ingen andre for lov til å se disse ritualene. Pinsebevegelsen, som står konvensjonell protestantisme nær, røper ofte bare den fulle betydning av sin lære om og praksis om «åndens gaver» ved utpekte servicer, og ikke ved de møtene som er beregnet på å tiltrekke seg publikum som ikke er pinsevenner. Rettferdiggjørelsen for slik differensiering er også et utdanningsmessig prinsipp – avanserte materialer er bare tilgjengelige for dem som har gjennomgått tidligere og mer elementær instruksjon som setter dem i stand til å assimilere instruksjon på høyere nivåer. Dette er standpunktet tatt av Scientology, hvis lære krever konsentrert og systematisk innsats fra studenter.

XI. Tegn på religion anvendt på Scientology
LAST NED HVITBOKEN