III.
ANALYSE AV SCIENTOLOGY
SOM EN RELIGIØS ORGANISASJON

III.I. Scientology oppfyller definisjonen av enhver religiøs tradisjon

Mange lærde innenfor området religionsstudier definerer religion i rent funksjonelle vendinger. Kanskje de to mest aksepterte akademiske definisjonene av religion av denne typen er filosof Paul Tillichs beskrivelse av religion som «tilstanden å være grepet av et grunnleggende anliggende», og historiker Frederick J. Strengs karakterisering av religion som «et middel til grunnleggende forandring». For slike betraktningsmåter kan ethvert anliggende som modifiserer alle andre interesser som foreløpige, eller enhver kraft som endrer en person helt og holdent, bli betraktet som grunnleggende sett religiøs i betydning og formål. Disse funksjonelle måtene å betrakte den akademiske definisjonen av religion er ganske like den juridiske definisjonen av religion som ble lagt frem i Seeger mot USA, 380 U.S. 163 (1965), som fastsetter at «religiøs trening og tro omfatter og strekker seg til de oppriktige og meningsfulle overbevisningene som opptar en plass i livet parallelt med det som fylles av den ortodokse troen på et Høyeste vesen».

Mens jeg verdsetter den akademiske nytten og juridiske hensiktsmessigheten til slike funksjonelle måter å betrakte religion på, blir mine formål som en akademiker bedre tjent med en noenlunde smalere definisjon av religion. Lignende betraktningsmåten til mange andre akademikere i feltet religionsstudier, definerer jeg religion faktisk som ethvert system av overbevisninger og praksiser som hevder å samordne enkeltpersoner og samfunn med den transcendente årsaken til deres eksistens. Alle elementene i denne definisjonen er viktig fordi de fremhever viktige og uunnværlige aspekter av hver eneste organiserte religiøse tradisjon. Hver religion er et system av overbevisninger og praksiser. En religion gir både en måte for forståelse av og å engasjere seg i verden i all dens mysterium og betydning. Hver eneste religion bistår og støtter enkeltpersoner og samfunn. En religion relaterer personen til et samfunn med personer som tenker og handler likt. Viktigst av alt, hver eneste religion er forankret i en transcendent årsak. Med «transcendent årsak» henviser jeg til kjennetegnet at religioner typisk skiller mellom den vanlige verden og det ekstraordinære vesenet eller makten som forener og gjør den vanlige verden komplett. Religioner snakker ofte om denne transcendente årsaken som det Hellige, det Guddommelige eller det Uendelige mens de tildeler det slike navn som Gud, Allah eller Brahman. Men uansett hvordan det navngis og forklares, bekrefter hver religion en ultimat virkelighet som besvarer liv-og-død spørsmålene i menneskets tilværelse. Det karakteristiske merket til alle religioner er et forhold til denne ultimate virkeligheten.

Uten tvil møter Scientology både de funksjonelle og juridiske definisjonene av religion som «en tilstand av grunnleggende anliggende», eller som «et middel til grunnleggende forandring». Men akkurat like sikkert oppfyller Scientology den smalere akademiske definisjonen av religion som jeg har foreslått. Scientology presenterer et system av overbevisninger og praksiser som hevder å samordne både enkeltpersoner og samfunn med den transcendente årsaken til hele tilværelsen. Mer presist oppfyller Scientology sine qua non-testen for enhver religion, siden den bekrefter virkeligheten til en transcendent årsak til menneskelig eksistens og forstår denne transcendentale årsaken på en fullstendig åndelig måte.

Scientologer ser menneskelige liv oppsatt på overlevelse på åtte dynamikker, eller formål. De beskriver disse åtte interaktive dynamikkene som konsentriske sirkler der den første dynamikken av individuell eksistens er suksessivt omgitt og støttet av mer omfattende dynamikker av kollektiv og åndelig eksistens.

Scientologer ser menneskelige liv oppsatt på overlevelse på åtte dynamikker, eller formål. De beskriver disse åtte interaktive dynamikkene som konsentriske sirkler der den første dynamikken av individuell eksistens er suksessivt omgitt og støttet av mer omfattende dynamikker av kollektiv og åndelig eksistens. Dermed deltar og retter eksistens på hver av dynamikkene seg i og mot livets ultimate åndelige opprinnelse og skjebne. Den første dynamikken er trangen i retning av overlevelse gjennom individuell eksistens; den andre dynamikken i retning av overlevelse gjennom familieliv; den tredje dynamikken gjennom grupper; den fjerde dynamikken i retning av overlevelse gjennom hele menneskeheten; den femte dynamikken i retning av overlevelse gjennom alle livsformer; den sjette dynamikken i retning av overlevelse gjennom det fysiske universet; den sjuende dynamikken i retning av overlevelse gjennom det åndelige universet og den åttende dynamikken i retning av overlevelse gjennom et Høyeste vesen eller som Uendelighet. Dermed, mens de seks første dynamikkene hovedsakelig er opptatt av åndelig velvære i hverdagens verden, knytter den sjuende og åttende dynamikken disse planene av daglig tilværelse til åndelige dimensjoner av virkelighet som radikalt overgår hverdagens fysiske og sosiale verden.

Scientologys sjuende dynamikk bekrefter en åndelig dimensjon av tilværelse som radikalt overgår den fysiske kroppen og den materielle verden. Som sådan har dette synet på mennesket som et åndelig vesen likheter med hinduismens uforgjengelige Atman og kristendommens udødelige sjel. For Scientology er den virkelige personen ikke kroppen, langt mindre ting som brukes til å utsmykke og utvide kroppslig liv. Den virkelige personen er et naturlig godt åndelig vesen som bruker den fysiske kroppen og den materielle verden. Scientologer kaller dette udødelige åndelige vesenet «thetanen». Ideelt sett, når thetanen er fullt ut operativ, har den ubegrenset kapasitet av kunnskap og styrke. Imidlertid kan ikke thetanen operere fullstendig og fritt «som årsak» på denne måten inntil den har blitt frigjort fra de mentale blokkeringene og deres skadelige fysiske og psykiske bivirkninger som har påløpt seg over mange tidligere livstider av kroppslig eksistens. Disse mentale blokkeringene, som kalles engrammer av scientologer, må slettes før thetanen kan gjenvinne sin kreative kraft og visdom. Denne prosessen med å slette engrammer, som i Scientology kalles clearing, har blitt oppdaget og perfeksjonert av hr. Hubbard i den åndelige helbredelsesteknologien Dianetics og den anvendte religiøse filosofien Scientology.

Scientologys åttende dynamikk bekrefter en åndelig bakgrunn til livet, som radikalt overstiger det empiriske selvet og det fysiske universet. Scientologer er motvillige til å hevde fullstendig teknologisk kontroll og filosofisk forståelse av dette høyeste nivået av åndelighet. Men en slik motvilje har en lang og høyt respektert plass i verdens religioner. Oldtidens jødiske skriftlærde våget ikke å skrive navnet til Gud ut av ærbødighet fremfor hans «shekinah herlighet». Den middelalderske kristne teologen snakket kun om Gud med «veien med fornektelse» i anerkjennelse av Guds transcendente annenhet. Den gamle kinesiske vismannen insisterte på at «den Tao som kan oppfattes ikke er den virkelige Tao». Den middelalderske indiske mystikeren henvendte seg til den Høyeste virkeligheten som «Han som alle ord slår tilbake fra». Scientology reflekterer denne samme hevdvunne religiøse beskjedenheten når den klart bekrefter, men ikke helt forklarer, at individer i siste instans overlever «gjennom et Høyeste vesen» eller «som Uendelighet».

III.II. Scientology søker å oppnå målene
til enhver religiøs søken

Hver eneste religion er en søken etter frelse. Faktisk vokser behovet for en religion i første omgang ut fra en erkjennelse av at ting ikke er i orden i menneskenes verden. Hvert eneste menneske lever under en dødsdom som truer med å bringe alt til intet. Kulturelle idealer og sosiale institusjoner kan forsterke personens vesen og verdi, men ikke universelt og for evig og alltid. Sakene mennesker støtter, mislykkes alle. De imperiene mennesker skaper, faller alle. Men hver religion lover en vei gjennom eller rundt kaoset og ødeleggelsen som ser ut til å hjemsøke alt menneskelig liv. Verdens religioner avviker seg imellom om den «veien» er et individuelt eller et gruppeforetagende, en menneskelig eller guddommelig prestasjon, en jordisk eller himmelsk belønning. Men hver religion lover frelse fra død og over død for alle de som lærer de åndelige leksjonene og mestrer de åndelige metodene i livet.

Frelse er ikke begrenset til en endelig seier over døden i en annen verden eller et fremtidig liv. Religioner tilbyr frelse fra mental forvirring, fysisk ubehag og moralsk kaos som forstyrrer menneskelig liv i denne verden og i dette livet. Typisk lover religioner kraften og tilveiebringer midlene til å hamle opp med alle marginalsituasjonene i livet. Religioner tilbyr styrke og støtte til personer som blir brakt til grensene for deres analytiske evner, fysiske utholdenhet og moralske innsikt. Kort sagt er religioner bygd for å bære «maksimalbelastningen» av menneskelig forbløffelse, lidelse og fordervethet.

På samme måte som andre religioner, lover Scientology ikke bare en løsning på døden, men gir også en måte å overvinne menneskelig forbløffelse, lidelse og fordervethet. ... For scientologer er disse problemene som plager menneskeheten, i siste instans åndelige snarere enn bare fysiske eller mentale.

På samme måte som andre religioner, lover Scientology ikke bare en løsning på døden, men gir også en måte å overvinne menneskelig forbløffelse, lidelse og fordervethet. En standarddefinisjon av Scientology, som dukker opp i forsatsbladet på de fleste av publikasjonene dens, retter seg direkte mot disse tre ultimate truslene mot velvære: «Scientology er en anvendt religiøs filosofi og teknologi som løser problemer vedrørende ånden, liv og tanke.» For scientologer er disse problemene som plager menneskeheten, i siste instans åndelige snarere enn bare fysiske eller mentale. Det finnes en underliggende svakhet i ånden, eller mer korrekt, thetanen, som svekker kroppen og mørkner sinnet. Men Scientology lover en måte å frigjøre thetanen fra underbevisste minner om de katastrofene den har lidd i tidligere livstider, og svakhetene den har lidd under i denne livstiden som demper dens bevissthet og forkrøpler dens evner. Således forfølger Scientology det personlige målet om å cleare det menneskelige sinnet, kroppen og ånden for alle aberrasjoner.

Som andre religioner er Scientology en søken etter frelse som favner livet i en kommende «verden» så vel som livet i denne verden. Scientologys søken etter frelse sentreres i prosessen med åndelig rådgivning kalt auditering – en prosess som har likheter med vestlige skriftemål og østlige meditative teknikker. Auditering både renser og sentrerer det indre livet til thetanen. De første stadiene av auditering handler først og fremst om de åndelige dynamikkene til individet, familien, sosialt og fortidig liv, og er utformet for å produsere sunne og lykkelige mennesker. De etterfølgende trinnene i auditering forsterker individets åndelige bevissthet og evne, for til slutt å frigjøre thetanen fra all avhengighet av den fysiske kroppen og det materielle universet. Kort sagt fremholder Scientology løftet om lykke i dette livet og udødelighet for alle de som krysser dens «Bro til total frihet».

Til slutt, scientologer begrenser ikke løftene om åndelig velvære som oppnås gjennom clearing, til det isolerte individet. Det ultimate formålet til den åndelige teknikken auditering er å «cleare planeten» og dermed skape en åndelig tilstand av universell menneskekjærlighet og evigvarende fred. Scientology hevder at i auditering har den den «åndelige teknologien» for å fjerne underliggende åndelige årsaker til all fiendtlighet og fordomsfullhet, all ulikhet og urettferdighet, all krigføring og utnyttelse. Bare når planeten blir clearet på den måten vil mennesker oppnå en «sivilisasjon uten sinnssykdom, uten kriminelle og uten krig».

III.III. Scientology utviser dimensjonene til et hvilket som helst religiøst samfunn

Som den foregående diskusjonen viser, er religion ikke bare en privat affære. Religion er et sosialt og historisk fenomen, til tross for det faktumet at religioner har sitt utspring i og finner sitt hjem i det menneskelige hjerte. Individuell religiøs opplevelse utvikler seg fra et religiøst samfunn som bevarer og kommuniserer den religionen fra en person til en annen og fra en generasjon til den neste. Som sådan er hvert religiøse samfunn organisert rundt fire bestemte og sammenvevde dimensjoner. Ved å avspeile det faktumet at en religiøs tradisjon har både teori og praksis så vel som individuelle og sosiale aspekter, er religiøse samfunn strukturert som et system av religiøse overbevisninger, religiøse praksiser, religiøse institusjoner og religiøse ledere.

Som alle religioner, bekrefter Scientology en karakteristisk samling av religiøse overbevisninger. Individuelle scientologer integrerer disse overbevisningene gjennom omfattende individuelle og gruppe-studier av de filosofiske, tekniske, etiske og trosrettede skriftene til L. Ron Hubbard. Faktisk er det disse tekstene som står for den autoritative kilden til Scientologys religiøse overbevisninger. Dermed fungerer hr. Hubbards tekster som hellige skrifter og bærer den samme autoritative kraften for Scientology som Bibelen gjør for kristne, Toraen for jøder, Koranen for muslimer, Mormons bok for Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, eller Vitenskap og helse med nøkkel til Skriften for Kristen Vitenskap-kirken. Som sådan anses hr. Hubbard som grunnleggeren av Scientology på en lignende måte som Muhammed holdes som grunnleggeren av Islam eller Joseph Smith er betraktet som grunnleggeren av mormonene.

Som alle religioner, bekrefter Scientology en karakteristisk samling av religiøse overbevisninger. Individuelle scientologer integrerer disse overbevisningene gjennom omfattende individuelle og gruppe-studier av de filosofiske, tekniske, etiske og trosrettede skriftene til L. Ron Hubbard.

Som andre religioner opprettholder Scientology en karakteristisk samling av religiøse praksiser. Scientologer høytideligholder ritualene til ekteskap, dåp og begravelse i henhold til seremoniene til Scientologykirken. Men hjertet av Scientologys religiøse liv er praksisene åndelig auditering og trening. Auditering og trening utgjør de to sidene av Scientologys Bro til total frihet. Scientology-auditering, som har en viss likhet med kristen bekjennelse og buddhistisk meditasjon, er ikke bare en annen versjon av psykologisk rådgivning eller psykoanalytisk behandling. Auditering er den åndelige metoden thetaner blir «clearet» fra sine «engrammer» med – blir frigjort fra disse åndelige tilfangetakelsene som formørker sinnet og svekker kroppen. Denne prosessen med clearing skjer gjennom trinn i rekkefølge. Hvert stadium av auditering oppnår enda høyere nivåer av åndelig bevissthet og evne. Faktisk, når nok individer har blitt clearet, har hele planeten en sjanse til også å blir clearet. I samsvar med disse individuelle og kollektive målene for auditering, er scientologer også involvert i den hellige misjonen å spre budskapet til Scientology og å skaffe til veie auditering for andre. Lik slike andre misjonære religioner som buddhisme, kristendom og islam, søker Scientology å spre sitt budskap og veien til frelse til hele verden og til slutt over hele universet. Scientology-trening er absolutt nødvendig for oppfyllelsen av den verdensomspennende misjonen, i tillegg til å være vesentlige for tilhengernes egen åndelige opplysning. Trening involverer intensivt og overvåket studium av skrifter, foredrag og filmer av L. Ron Hubbard. På samme måte som auditering, forekommer treningskurs i påfølgende trinn som er utformet for å utdype åndelig opplysning og utvikle auditeringsteknikk. Til slutt, bare en auditert og trent scientolog besitter den åndelige teknologien til å lede andre over Broen til total frihet.

Som alle religioner har Scientology utviklet spesialiserte sosiale strukturer av organisasjon og lederskap for å tjene sine medlemmer og spre sitt budskap. Scientology er et frivillig religiøst samfunn som er formelt organisert rundt høyst forskjellige religiøse aktiviteter under en strengt hierarkisk styring. Scientologys religiøse servicer leveres gjennom fem forskjellige slags religiøse sentre, avhengig av nivået av auditering og trening tilgjengelig for et gitt senter. Generelt sett leverer organisasjonene på høyere nivå alle servicene som tilbys av misjoner og kirker på lavere nivå. Scientology-misjoner leverer alle «veiene til Broen», så vel som auditering på lavere «grader» opp til tilstanden Clear. Scientologykirker, som også kalles orger (forkortelse for «organisasjoner») og finnes i større byer, tilbyr alle «veiene til Broen», så vel som trening opp til «Klasse V-graduert auditør» og auditering til tilstanden «Clear». Saint Hill-orger og Avanserte orger, som finnes i England, Los Angeles, København og Sydney, spesialiserer seg på auditørtrening og mellomliggende «OT» (Opererende Thetan)-nivåer opp til «OT V». Scientologys Flag-serviceorg i Clearwater i Florida, leverer alle servicer til de høyeste nivåene av trening og auditering opp gjennom «OT VII». Til slutt, kun Flag ship-serviceorganisasjonen leverer det høyeste nivået av auditering, «OT VIII».

Scientologykirkens hierarkiske struktur er basert på religiøse grunner og tjener religiøse formål. Kirkens selskapsstruktur ble utformet for å passe sammen med og supplere den kirkelige strukturen. Flesteparten av de individuelle organisasjonene er en separat enhet og opererer under veiledningen og autoriteten til Den internasjonale Scientologykirken, moderkirken for religionen, som er pålagt dissemineringen og den videre utbredelsen av troen. Religious Technology Center er organisasjonen som er ansvarlig for å opprettholde «renheten» til Scientologys anvendte religiøse filosofi og åndelige helbredelsesteknologi. Ved å kopiere en bedriftsmodell gjenspeiler Scientologykirken de dominante sosiale institusjonene i sitt samfunn, på samme måte som den romersk-katolske kirken gjenspeilet middelalderkulturens føydale aristokratier og protestantiske kirkesamfunn gjenspeilet den moderne kulturs kapitalistiske demokratier. Men den bestemte organisatoriske formen som en gitt religion tar, er klart atskillbar fra de karakteristiske religiøse formålene den tjener.

Lederskap i Scientologykirken er basert på autoriteten og den vidtrekkende religiøse visjonen til L. Ron Hubbard. Til forskjell fra eldre tiders religiøse grunnleggere slik som Buddha og Jesus, er Hubbard ikke gjenstand for religiøs tilbedelse blant scientologer, selv om han innrømmes stor religiøs beundring og hengivenhet. Snarere er den anvendte religiøse filosofien og åndelige helbredelsesteknologien han oppdaget og utviklet, alene skjenket ukrenkelighet. Ikke desto mindre, scientologer anser L. Ron Hubbard som en enestående skikkelse i menneskelig og kosmisk historie, siden han alene har funnet en vei gjennom død og alle de «bitene med død» som fratar livet dets naturlige helse, lykke og dets overnaturlige bevissthet og evne. Faktisk tror scientologer at deres grunnlegger, som etter sin død ble befridd fra begrensningene av kroppen sin og denne jorden, fortsetter sin erobring av liv «senere på veien, på den andre siden av Broen».

Scientology har ikke utviklet det fulle spekteret av religiøse spesialister som blir funnet i eldre religiøse tradisjoner. Det er ikke plass for «helbredere» eller «helgener», og intet behov for «profeter» eller «reformatorer» i henhold til Scientologys tro og praksiser. Men fellesroller som «prest» og «lærer» har blitt fast etablert, selv om Scientologer henviser til disse religiøse tjenestemennene som prester og som stab i Scientologykirken. Scientology-prester er behørig ordinert av Kirken ved fullføringen av et foreskrevet studium og praksisperiode og er, som ordinerte prester, spesielt bemyndiget til å lede søndagsandakter, bryllup, dåp og begravelser, så vel som å levere passende tjenester i form av åndelig auditering og trening. Scientology-staben er trent for en rekke spesialiserte undervisnings- og ledelsesroller i de forskjellige nivåene og grenene av kirkens organisasjoner. Noen av Scientology-prestene og -staben tilhører også en spesiell religiøs orden som kalles Sjøorganisasjonen, hvis medlemmer forplikter seg til å tjene i en milliard år og arbeider sammen for å sørge for at Scientology-misjoner og -kirker fortsetter å bevege personer opp Broen, og fremmer på denne måten Kirkens mål om å cleare denne planeten og til slutt universet. Til sist, Scientology sprer også sine religiøse overbevisninger og praksiser gjennom svært engasjerte og trente lekfolk som også er i stand til å levere åndelig auditering og passende nivåer til Scientologys publikum.

III.IV. Konklusjon

Med henvisning til min profesjonelle trening og den akademiske forskningen som er oppsummert ovenfor, er jeg overbevist om at Scientology er en religion i ethvert henseende av ordet. Scientologys åndelige metoder og institusjonelle utforming er helt klart særegen, noe som er passende for en ny religion som søker å kombinere åndeligheten til Østens religioner og den historiske eksistensen til vestlige religioner i en «pan-trosretningsomfattende» bevegelse som respekterer andre religiøse tradisjoner mens den overstiger dem. Ikke desto mindre innfrir Scientology tydelig den akademiske definisjonen for enhver religiøs tradisjon, søker klart å oppnå målet til enhver religiøs søken og viser klart dimensjonene til ethvert religiøst samfunn.

Scientology innfrir tydelig den akademiske definisjonen for enhver religiøs tradisjon, søker klart å oppnå målet til enhver religiøs søken og viser klart dimensjonene til ethvert religiøst samfunn.

IV. En analyse av Scientology som et samfunn som tilber
LAST NED HVITBOKEN