Scientology-kirken er offisielt anerkjent som religion i Spania. Den 31. oktober 2007 avsa Den spanske nasjonaldomstolen i Madrid en enstemmig skjellsettende dom som bekreftet retten til religionsfrihet i Spania ved å anerkjenne at Den nasjonale Scientology-kirken i Spania er en religiøs organisasjon som er berettiget til alle religiøse rettigheter som følger med innregistrering i myndighetenes register for religiøse entiteter.

Denne anerkjennelsen markerte slutten på en epoke hvor spanske scientologer ble tvunget til å kjempe for sine rettigheter til religionsfrihet. Den frikjente Scientology-kirken i Spania fullstendig og signaliserte en ny begynnelse for alle spanske scientologer.

«Domstolen dømmer at vi må frikjenne og dermed frikjenner vi de tiltalte uten forbehold.»

I dag råder det ingen tvil om Scientologys legitime status som en verdensreligion. Scientology er fullstendig utviklet i sin teologi, religiøse praksis og organisasjon. Religionens bredde og omfang inkluderer mer enn 11 000 Scientology-kirker, misjoner og tilknyttede organisasjoner over hele verden.

Historisk dom om religionsfrihet

Dommen om Scientology-kirken er ekstremt viktig av flere grunner. For det første tilkjente Nasjonaldomstolen Den nasjonale Scientology-kirken i Spania juridisk status som en «religiøs gruppe» og anerkjente dens fundamentale rett til i forening med sine menighetsmedlemmer å kollektivt utøve og manifestere religionsfrihet.

For det andre avgjorde Den spanske nasjonaldomstolen, etter å ha gransket sakens beviser, at ingen ordensforstyrrelse forelå og at kirkens virksomhet fulgte religiøse formål som krevet av artikkel 3.2 i grunnloven angående religionsfrihet.

For det tredje fastslo Nasjonaldomstolen at prinsipper om religionsfrihet og kriterier for religiøs registrering som er blitt utviklet og skapt av Den europeiske menneskerettsdomstol for anvendelse i hele Europa og av Den spanske grunnlovsdomstolen for anvendelse i Spania, må gjelde for Scientology-kirken og Scientology-religionen.

Nasjonaldomstolen undersøkte grundig Scientology-kirkens grunnleggende dokumenter, mål og formål og fastslo utvetydig at Den nasjonale Scientology-kirken i Spania har rett til å bli registrert som en religion under spansk lov.

Nærmere bestemt, Den spanske nasjonaldomstolen fastslo at Scientology-kirkens rett til å bli registrert som en religiøs organisasjon utgjør en manifestasjon av dens rett til religionsfrihet og dens rett til kollektiv utøvelse av Scientology-religionen. Ved å nå denne konklusjonen bekreftet domstolen på ny prinsippet:

At registreringen av en religiøs entitet i registeret fremfor alt antyder anerkjennelse av dens juridiske status som en religiøs gruppe, dvs. lovlig identifisering og innføring av en gruppe mennesker som har til hensikt å utøve, uten tvang, sin grunnleggende rett til kollektiv utøvelse av religionsfrihet som foreskrevet i artikkel 5.2 i den spanske loven om religionsfrihet.

Nasjonaldomstolen henviste også til avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstolen, spesielt Menneskerettighetsdomstolens enstemmige avgjørelse av 5. april 2007 i Scientology-kirken i Moskva mot Russland, som bekreftet at Scientology-kirken er berettiget til de rettighetene og de beskyttelsene av religionsfriheten som tilkjennes religiøse organisasjoner i henhold til artikkel 9 i Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter (EMK), en internasjonal menneskerettighetstraktat som Spania har underskrevet og ratifisert. Menneskerettighetsdomstolen formulerte fundamentale prinsipper for religionsfrihet og pluralisme i sin avgjørelse om å opprettholde scientologers og deres religiøse assosiasjoners rettigheter til religionsfrihet.

Nasjonaldomstolens dom er særdeles betydningsfull fordi den utgjør en ytterligere offisiell anerkjennelse av Scientology-kirken som en religiøs organisasjon i Europa og av en fremstående medlemsstat i Den europeiske union. Nasjonaldomstolens dom påbyr at scientologer og deres religiøse assosiasjoner skal tilkjennes de samme rettigheter og privilegier som medlemmer av andre registrerte religiøse organisasjoner i Spania.

Det faktum at Nasjonaldomstolen begrunnet sin dom med hjemmel i Menneskerettighetsdomstolens Scientology-kirken i Moskva mot Russland til å fastslå at Scientology-kirken er berettiget til å bli registrert som en religiøs organisasjon i Spania viser at de grunnleggende prinsippene for religionsfrihet som er artikulert i Russland-saken gjelder i alle de 47 medlemslandene som utgjør det europeiske fellesskap og har underskrevet og ratifisert EMK. Den spanske nasjonaldomstolens avgjørelse beviser at Scientology-kirken er berettiget til alle de religionsfrihetlige rettighetene som garanteres av EMK i hvert eneste land som har underskrevet og ratifisert traktaten.

Scientologys rett til registrering som religiøs entitet er «en manifestasjon av dens rett til religionsfrihet»

I sin avgjørelse som omstøter Justisdepartementets nekt mot å registrere kirken som en religiøs organisasjon, fastslo Den spanske nasjonaldomstolen at Scientology-kirken i Spania hadde rett til å bli registrert som en religiøs entitet «som en manifestasjon av dens rett til religionsfrihet».

Den spanske domstolen påpekte at denne retten til religionsfrihet er beskyttet av artikkel 16 i den spanske grunnloven. Domstolen fremhevet også at Scientology-kirkens anmodning om religiøs registrering berørte fundamentale rettigheter som ifølge artikkel 10.2 av grunnloven må tolkes i henhold til Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

I lys av behovet for å overholde grunnleggende internasjonale retningslinjer for menneskerettigheter, fant den spanske domstolen også hjemmel i sentrale prinsipper vedrørende religionsfrihet utviklet og formulert av Den europeiske menneskerettsdomstol. Domstolen påpekte at Den europeiske menneskerettsdomstol har erklært at retten til religionsfrihet, beskyttet av artikkel 9 i EMK: «utgjør en av pilarene i et demokratisk samfunn», og at denne friheten må ses i forhold til behovet for å sikre religiøst mangfold. Domstolen påpekte også at «retten til religionsfrihet, slik den er forstått i [EMK], utelukker enhver evaluering fra statens side vedrørende gyldigheten av religiøse overbevisninger eller deres uttrykksmiddel». Domstolen fremhevet dessuten at «plikten til nøytralitet og upartiskhet» som kreves av artikkel 9 i EMK er «uforenlig med denne evalueringen av overbevisningenes legitimitet».

Det er betydningsfullt at den spanske domstolen observerte at disse grunnleggende prinsippene for religionsfrihet «har blitt bekreftet på ny» i nyere avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstolen, herunder dommen fra Strasbourg-domstolen i Scientology-kirken i Moskva mot Russland.

Domstolen påpekte deretter at Den spanske grunnlovsdomstolen i dens avgjørelse av 15. februar 2001 (46/01) etablerte kriteriene for saker om religionsfrihet for tolkning av disse fundamentale prinsippene utviklet av Menneskerettighetsdomstolen. Domstolen oppsummerte disse kriteriene som følger:

  • Anerkjennelse av en organisasjons status som en «religiøs gruppe» og dens «grunnleggende rett til den kollektive utøvelsen av religionsfrihet slik den er etablert i artikkel 5.2 i den spanske loven om religionsfrihet», uten tvang.
  • Den spesifiserte «status» som religiøs entitet som tilkjennes med innlemming i registeret er bred og er ikke bare ment å anerkjenne lovligheten ved en religiøs entitet. Den beskytter også konkrete manifestasjoner av religion som «gruppens medlemmer eller det registrerte samfunnet utfører ved utøvelse av sine fundamentale rettigheter» for å sikre at de «tilrettelegges på en slik måte at det tillater den kollektive utøvelse av religionsfrihet uten tvang, hindringer eller forstyrrelser av noe slag».
  • Registreringsprosedyren «gir ikke staten makt» til å på noen måte ha noen kontroll over evaluering av om religiøse overbevisninger eller metoder som blir brukt til å uttrykke slike overbevisninger er legitime.
  • Ettersom registrering er en fundamental manifestasjon av religionsfrihet, er ethvert forsøk fra staten på å begrense den rettigheten underlagt streng granskning; følgelig må myndigheter med ansvar for registrering ikke utøve skjønnsmessige bedømmelser for å nekte registrering, «men deres handlinger er snarere regulert».

Ved å anvende disse grunnleggende prinsippene for religionsfrihet og kriterier for religiøs registrering til denne saken, gransket domstolen bevis som dokumenterer Scientology-religionens grunnleggelse eller etablering i Spania, dens religiøse mål og formål, dens religiøse aktiviteter og funksjoner, dens bestemmelser som regulerer dens virksomhet, dens representative organisasjoner og dens ledelsesentiteter.

Ingen ordensforstyrrelser

I overensstemmelse med artikkel 3.2 i grunnloven angående religionsfrihet foretok domstolen også en granskning for å avgjøre om staten kunne pålegge begrensninger til kirkens rett til religionsfrihet på grunn av offentlig orden eller fordi kirkens virksomhet omfattet ikke-religiøse mål. Retten fant at ingen slike bevis eksisterte:

Den positive konklusjonen gunstig for dens status som religiøs entitet understøttes ’prima facie’ av kirkens statutter så vel som fra doktrinen/læren slik den er blitt presentert for domstolen, og også fra det faktum at assosiasjonen har likheter med andre som rettmessig har blitt registrert i offisielle registre i land med lignende rettslære og kultur.

Basert på disse kjennelsene erklærte domstolen at: «[Den nasjonale Scientology-kirken i Spania] har rett til å bli registrert i Registeret for religiøse entiteter i Justisdepartementet.»

Konsekvenser: Registrering medfører fundamentale rettigheter

Den spanske nasjonaldomstolens avgjørelse – at Scientology-kirken skal behandles som en «religiøs gruppe» med rett til de rettighetene og den beskyttelsen som tilkommer slike grupper i henhold til Den europeiske menneskerettskonvensjonen og den spanske grunnloven – representerer enda en juridisk uttalelse som anerkjenner at Scientology-kirken ikke skal behandles annerledes enn andre religiøse organisasjoner og at kirken og dens medlemmer er berettiget til religionsfrihet som beskyttet av internasjonale lover om menneskerettigheter og nasjonale lover.

Det er også viktig å merke seg at registrering som religion i Spania medfører et antall fundamentale rettigheter. Den spanske grunnlovsdomstolen identifiserte i sin dom av 15. februar 2001 noen av de viktigste fordelene som religionsregistrering medfører, herunder «en respektfull holdning overfor kirkens trosbekjennelse og dens religiøse praksiser» fra statens side, at staten sørger for «nødvendig beskyttelse» av religiøse praksiser, og positiv særbehandling fra staten angående «reell og effektiv håndhevelse» av Scientology-kirkens og dens medlemmers rett til religionsfrihet. Grunnlovsdomstolen har også påpekt det følgende:

  • Anerkjennelse tildeler en religiøs organisasjon en gitt status som fremgår av den fulle uavhengigheten som tilkjennes av artikkel 6.1 av grunnloven angående religion, hvormed religiøse institusjoner eller trossamfunn «kan etablere sine egne regler for organisasjon, intern ordning og personalplan». Denne retten til selvregulering inkluderer bestemmelsesrett over hvordan institusjonene som opprettes for å oppnå dens mål skal struktureres.
  • Anerkjennelse krever «tilbørlig respekt» for slike organisasjoners religiøse overbevisninger. Anerkjennelse gir også spesifikk beskyttelse mot dem som «med vold truer, stifter uro mot, forhindrer, avbryter eller forstyrrer handlingene, funksjonene, seremoniene eller manifestasjonene av de religiøse trossetningene som er registrert i det tilsvarende offisielle registeret i Justisdepartementet ...».
  • Anerkjennelse fastslår at «samtykke til ekteskap kan gis, som fastsatt av registrerte religiøse trossamfunn, under vilkår som har blitt etablert i overensstemmelse med staten eller på annen måte autorisert av dens lovgivning», hvilket dermed tillegger ekteskapet, som er inngått i en hvilken som helst etablert religiøs form, de tilbørlige sivilrettslige virkninger, som spesifisert i loven.
  • Registrering danner grunnlaget for innføring av «nødvendige tiltak for å legge til rette for religiøs hjelp ved militære installasjoner, sykehus, helsetjenester, fengsler og andre institusjoner og også religiøs undervisning ved offentlige sentre».

Spanske eksperter er enige: Scientology en verdensreligion

Nasjonaldomstolens avgjørelse bekrefter de veloverveide uttalelsene fra Spanias fremste eksperter innenfor områdene komparativ religion, religionshistorie, religionsvitenskap og religionssosiologi, som alle er samstemte om at Scientology er en religion. Fremstående spanske religionsvitere som har kommet frem til denne konklusjonen inkluderer Urbano Alonso Galan, doktor i filosofi og lisensiat i teologi, universitetet Gregoriana og Pontificia facoltà teologica San Bonaventura i Roma (Scientology: En ekte religion), og Dionisio Llamazares, professor i kirkerett, Universidad Complutense de Madrid («Estatuto jurídico de las confesiones religiosas de derecho común en el derecho español» [«Juridiske normer for religiøse samfunn ifølge spansk rettsorden»]).

Dr. Galan, en av verdens fremste religionsvitere, som har tjent som en moderator i økumeniske kongresser anvist av Vatikanet og som arbeidet med pave Johannes XXIII og pave Paul VI om religiøse spørsmål, studerte Scientology i mange år ved å gjennomgå kirkens skrifter og observere religiøse seremonier og praksiser i flere land. Han konkluderer:

Fra mitt synspunkt som teolog og filosof, og etter å ha studert religionen Scientology i dens skrifter og praksiser, kan jeg på det sterkeste bekrefte at Scientology er en religion, i den aller fulleste betydning. Et samfunn av personer forent av en kompleks samling av trossetninger i en søken etter det uendelige, det hellige, som søker å plassere mennesket i dets rette forhold med det guddommelige, er det man møter når man gransker Scientology-religionens trossetninger og utøvelse.

Denne konklusjonen at Scientology er en religion av ledende spanske eksperter gjenspeiler uttalelsene fra de fremste ekspertene fra andre land rundt om i verden. (Se Eksperter konkluderer: Scientology er en sann verdensreligion)

Scientology-kirken er en verdensreligion som vokser over hele verden og i Spania i dag. Spania er i dag hjemmet til tusenvis av scientologer som praktiserer sin tro og dyrker den i Scientology-kirker, misjoner og tilknyttede grupper over hele landet.

Konklusjon

Dommen som ble avsagt av Den spanske nasjonaldomstolen i Madrid den 31. oktober 2007 og som anerkjenner retten til Den nasjonale Scientology-kirken i Spania til å bli registrert som en religiøs entitet, bekrefter og fastslår definitivt det menneskerettighetseksperter, akademikere og tallrike internasjonale og nasjonale domstoler allerede har kommet frem til: Scientology er en autentisk religion og Scientology-kirken er et religiøst samfunn som er berettiget til det fulle omfanget av menneskerettigheter som tilkommer slike organisasjoner og deres medlemmer.

LAST NED HVITBOKEN