I oktober 1997 avsa Italias høyesterett (Corte Suprema di Cassazione [Kassasjonsdomstolen]) en skjellsettende dom som bekrefter Scientologys autentiske religiøse natur. I dag er denne avgjørelsen fra Italias høyeste domstol anerkjent av ledende justismyndigheter og akademikere som en viktig normsettende beslutning for hele Det europeiske fellesskapet når det gjelder hvordan man definerer religion.

«… siden Scientology-kirken har blitt anerkjent i USA som en religiøs sammenslutning, burde den
ha blitt anerkjent i Italia, og dermed bli tillatt å praktisere utøvelsen av sin religion og sine
aktiviteter til å verve medlemmer ...»

Domstolen analyserte grundig kriteriene for å definere en religion, understreket regjeringens plikt til ikke å begrense religionsfrihet og konkluderte som følger:

Scientology er en autentisk religion hvis aktiviteter, uten unntak, [er] karakteristiske for alle religiøse bevegelser.

Domstolen påpekte at religionsvitere anerkjenner at Scientology er en religion og at dens mål er «frigjøringen av menneskeånden gjennom kunnskap om den guddommelige ånd som er iboende i hvert menneske».

Domstolen trakk en direkte sammenligning mellom Scientology-kirkens religiøse praksiser og finansieringsmetoder og praksisene og metodene til Den katolske kirke og andre religioner:

De selvsamme religionene som, i henhold til appelldomstolens dommere, skulle ha representert «den vanlige tankegang» angående religion, har alltid krevd av sine troende at de gir donasjoner, som i disse religionenes tidlige dager var langt større enn de symbolske donasjonene som kreves i dag.

Høyesterett analyserte grundig kriteriene for å fastslå religion og konstaterte at Scientology er en autentisk religion. Høyesterett forkastet den definisjonen av religion som appelldomstolen hadde anvendt og fant at den lavere domstolen hadde begått en feil i å hente sin definisjon utelukkende fra jødisk-kristne begreper:

Et system av trossetninger sentrert rundt antakelsen at det finnes et Høyeste vesen, som hadde et direkte forhold med mennesker, og som de må adlyde og nære ærefrykt for. […] En slik definisjon på religion, som i seg selv er partisk fordi den er avledet – som hevdet – utelukkende fra religioner av bibelsk opprinnelse, er lovstridig sett ut fra mange synspunkter; den er basert på filosofiske og sosiohistoriske antakelser som er ukorrekte.

Dessuten ville den lavere domstolens definisjon utelukke buddhisme, taoisme eller enhver «polyteistisk, sjamanistisk eller animistisk religion». Høyesterett fant derfor at denne restriktive definisjonen var i strid med den italienske grunnloven.

Kriterier som beviser at Scientology faller inn under definisjonen av religion

Høyesterett sendte saken tilbake til appelldomstolen for ny behandling og gav detaljert veiledning om kriteriene som skulle anvendes angående Scientology som religion. Høyesterett anviste appelldomstolen å ta med i betraktningen italienske og andre utenlandske juridiske og administrative beslutninger angående Scientology, som, ifølge Høyesterett, klart og tydelig var relevante. I tillegg gav domstolen den lavere domstolen uttrykkelig pålegg om å ta i betraktning oppfatninger fra eksperter, samt synspunktene til medlemmer av Scientology-kirken i Italia.

Eksperter betrakter i alminnelighet Scientology som en religion

Høyesterett gav den lavere domstolen pålegg om å undersøke synspunktene til fagkyndige autoriteter og eksperter på området religion, ikke allmennhetens oppfattelse, for å avgjøre om Scientology «i alminnelighet anses» for å være en religion. Det påpekes at det er fornuftsstridig å henvise til den samstemte mening eller allmennhetens flertallsoppfatning for å avgjøre om et sett overbevisninger er religiøse, fordi under disse omstendighetene ville religiøse minoriteter ikke motta den beskyttelsen de har krav på. Det som snarere kreves er «en vel gjennomtenkt, rasjonell evaluering av tilgjengelige elementer for bedømmelse», ikke noe basert på «intuisjon, inntrykk, følelser og sinnstilstander […]».

Scientologys hevdede religiøsitet fremgår tydelig i organisatoriske dokumenter

Høyesterett konkluderte med at kirkens organisatoriske dokumenter utgjør et tydelig bevis på dens religiøse natur, siden disse dokumentene inneholder definitive formuleringer vedrørende kirkens religiøse tro og dens endelige mål om å oppnå kunnskap om Gud, prinsipper som domstolen påpeker er felles for mange religioner. At kirkens organisatoriske dokumenter henviser til den «vitenskapelige» tilnærmingen til Scientologys prinsipper og teknikker benekter ikke en kjennelse av religiøsitet, fordi disse prinsippene og teknikkene er ment å oppnå et bestemt åndelig mål. Faktisk erindret Høyesterett at de kristne kirker fremdeles anses som religiøse selv om St. Thomas Aquinas «definerte teologi som en vitenskap».

Avvisning av falske beskyldninger mot kirken

Høyesterett tok opp – og forkastet – mange falske påstander angående Scientology-kirkens pengeinnsamlingsmetoder. På samme måte som et stort antall domstoler i andre land, så vel som administrative tribunaler slik som USAs Internal Revenue Service (skatteetaten), har avvist disse påstandene om kommersialisme, fant også den italienske høyesterett at disse falske påstandene er fullstendig uten grunnlag.

Frafalnes påstander ikke pålitelige

Høyesterett avviste provoserende og ærekrenkende beskyldninger fra misfornøyde frafalne på grunnlag av at de ikke er troverdige vitner. Domstolen kritiserte appelldomstolen for dens mangel på verifisering av informasjonen fra slike personer, for ikke å ha konstatert grunnene til deres fremmedgjøring fra Scientology og for å ha unnlatt å fastslå om deres uttalelser ble hentet gjennom en juridisk prosess som ville muliggjøre undersøkelse og prøving av deres sannferdighet. Domstolen avviste vitnesbyrd fra malkontente forhenværende medlemmer fordi dette av natur er upålitelig og ikke troverdig bevis.

Bidrag til Scientology brukes utelukkende til religiøse formål

Domstolen konkluderte med at det ville være «ulogisk» å trekke negative slutninger fra interne direktiver som gav visse ansatte instruks om å «tjene penger» for kirken. Det er et grunnleggende og uavvendelig faktum at all religiøs aktivitet krever støtte gjennom finansiering. Domstolen påpekte at de økonomiske direktivene ikke inngikk i Scientology-religionens grunnleggende doktrine; at de utgjør en forsvinnende liten del av kirkens litteratur (omfatter bare ett eller to ut av mer enn åtte tusen direktiver), at de kun er rettet til personale som er ansvarlige for kirkens økonomiske anliggender og ikke til medlemmer eller generelt personale; og at direktivene under alle omstendigheter fastsetter at alle pengebidrag utelukkende skal brukes til kirkens religiøse formål.

Scientologys metoder for pengeinnsamling er passende

Høyesterett påpekte likeledes at det var feil av myndighetene å gjøre sin bedømmelse basert på interne direktiver i kirken som oppfordrer ansatte til å bruke pengeinnsamlingsmetoder for å oppmuntre medlemmer til å kjøpe bøker eller motta religiøse tjenester. Domstolen bemerket at direktivene bare var rettet til personale som er ansvarlige for å reklamere for de gjeldende religiøse materialene eller tjenesteytelsene. Slike metoder, påpekte domstolen, er langt mildere enn for eksempel Den katolske kirkens tidligere bruk av forsoningslæren ved å overtale troende til å gjøre bot for sine synder ved å kjøpe avlatsbrev og unngå skjærsilden.

Scientologys faste donasjonssatser ikke uvanlig for religioner

Domstolen fastslo at ingen negative slutninger bør trekkes angående kirkens praksis om be om fastsatte bidrag for religiøse tjenester, og den påpekte at denne metoden for innsamling ikke er uvanlig blant religioner. Som domstolen bemerket: «Inntil for ikke så mange år siden kunne lignende lister, ikke mindre detaljerte og presise, ses utstilt på dørene til flere sakristier i katolske kirker. Dessuten var lignende informasjon lett tilgjengelig fra de lokale prestene når man anmodet om disse tjenestene [...]».

Scientology tjener et religiøst, ikke kommersielt formål

Domstolen avviste påstander om at kirkens personale hadde sluttet seg sammen for å tjene penger på kirkens aktiviteter. Slike påstander er ulogiske, siden alle midler forblir innenfor kirken, og enkeltpersoner hadde «ingen mulighet i det hele tatt – ikke engang i fremtiden – å ta del i dens inntekter».

Tiltale avvist: Scientology frikjent
og religionsfrihet sikret

Den italienske høyesteretts beslutning som anerkjente Scientology avsluttet mer enn ti år med religionsrepresjon gjennom forsøk på å undertrykke Scientology-religionen ved å kriminalisere dens praksis.

Det lange straffesaken mot kirkens ledere var intet mindre enn et angrep på legitime og lovbeskyttede religiøse rettigheter. I desember 1986 foretok 450 italienske gendarmer (carabinieri) en razzia mot hver eneste Scientology-kirke og misjon i landet. De la beslag på deres religiøse materialer og tvang dem til å stenge sine dører. Senere, i juni 1988, ble 26 scientologer arrestert og fengslet basert på falske anklager. Påtalemyndigheten intervjuet over 900 vitner. Til slutt ble 75 personer tiltalt.

Da saken ble ført for retten i 1991, viste de overveldende og utvetydige bevisene som ble lagt frem av kirken og dens medlemmer at Scientologys praksiser uten tvil er religiøse av natur. Som et resultat av bevisene som ble fremlagt, dømte tingretten i Milano til fordel for kirken, men på grunn av påtalemyndighetens anker gikk saken videre til den italienske høyesterett to ganger.

Etter høyesteretts skjellsettende avgjørelse i 1997 bekreftet appelldomstolen i Milano imidlertid tingrettens dom fra 1991, som dømte til fordel for kirken og dens medlemmer. Dermed ble saken avsluttet med full frikjennelse for kirken og dens menighetsmedlemmer.

Høyesteretts anerkjennelse i skattesammenheng

I 2001 bekreftet den italienske høyesterett igjen Scientologys autentiske religiøse natur. Kirken hadde anket mot en beslutning fra Milanos skattekontor om å pålegge kirken inntektsskatt for årene 1982 og 1983. Skattedomstolen i Milano (Commissione Tributaria Provinciale di Milano) hadde opprettholdt skattemyndighetens skatteligning. Den regionale skattedomstolen (Commissione Tributaria Regionale, Lombardia) i Milano hadde gjort det samme i april 1997. En anke ble ført inn for den italienske høyesterett, som avsa sin dom den 22. oktober 2001.

Høyesteretts skatteavdeling opphevet den regionale skattedomstolens avgjørelse og sendte saken tilbake til den lavere domstolen. Høyesterett beordret at den skulle prøves av en annen del av den regionale skattedomstolen enn den som hadde opprettholdt skatteligningen. Høyesterett påpekte at den lavere domstolen hadde forsømt å ta i betraktning «de tallrike og nå rådende» rettskildefaktorene, herunder prejudikater fra høyesterett selv, som bekreftet religiøsiteten av Scientology og dens assosiasjoner. Høyesterett påpekte også at Scientology ikke bare anses for å være en religiøs organisasjon i USA, men også i andre land i Europa.

Scientology i Italia i dag

I dag blomstrer religionen Scientology i Italia, hvor det nå finnes hundretusener av scientologer og hundrevis av Scientology-kirker,
-misjoner og -grupper over hele landet.

Scientology er fullstendig utviklet i sin teologi, religiøse praksis og organisasjon. Religionens bredde og omfang inkluderer mer enn 11 000 Scientology-kirker, -misjoner og tilknyttede organisasjoner i 167 land, som tjener millioner av menighetsmedlemmers religiøse behov.

LAST NED HVITBOKEN