Avgjørelsen i den australske High Court, høyesterett i Australia, angående Scientology-religionen i Church of the New Faith v. Commissioner of Payroll Tax (1983) er anerkjent som en skjellsettende dom. Den er normgivende for definisjonen av religion og religiøse velgjørende organisasjoner i både Australia og New Zealand, og faktisk i hele Samveldet av nasjoner.*

Høyesterett fastslo det følgende:

Scientology-kirken «har lett oppfylt bevisbyrden for at den er religiøs. Konklusjonen at den er en religiøs institusjon berettiget til skattefritak er uimotståelig.

Høyesterett dømte ikke bare at Scientology er en religion; den gjorde det på grunnlag av en definisjon på religion som omfattet læren til alle trosretninger som hadde blitt innvilget religiøs status. Den australske høyesterett vedtok den følgende definisjonen på religion:

Tro på et overnaturlig vesen, en ting eller et prinsipp, og aksept og overholdelse av regler for atferd for å omsette den troen til virkelighet.

I oktober 1983 dømte den australske høyesterett at Scientology er en religion og konstaterte at «[k]onklusjonen at [kirken] er en religiøs institusjon berettiget til skattefritak er uimotståelig».

Denne dommen har vunnet internasjonal anerkjennelse. I dag danner den australske høyesterettsdommen grunnlaget for avgjørelse av hva som utgjør en religion under australsk veldedighetslov. De australske myndighetenes granskning av definisjonen på veldedige og relaterte organisasjoner, utgitt i 2001, 18 år etter høyesterettsdommen, nevner denne saken slik:

Den mest betydningsfulle australske autoriteten angående spørsmålet om hva som utgjør en religion [...]. Høyesterett fant at Scientology er en religion. Når det gjelder den nåværende tilnærmingen til betydningen av religion, gir Scientology-saken den beste utredningen.

Aksept i Samveldet for dommen i Australias High Court

Den australske høyesteretts dom har med rette blitt tildelt stor vekt i landene i Samveldet. I en rettssak som ble hørt og avgjort kort etter den australske høyesterettsavgjørelsen (Centrepoint Community Growth Trust v. Commissioner, 1985), innførte høyesterett i New Zealand de samme kriteriene for religion. Skatteetaten i New Zealand, (Inland Revenue) fulgte også den australske høyesteretts resonnement og fastslo at Scientology-kirken «tilfredsstiller kravet om å være utelukkende veldedig av natur ved å fremme religion» og «tilfredsstiller kravet om å være til gagn for allmennheten».

Rådgivende komité for politiske spørsmål ved New Zealands skatte­myndighet skrev i juni 2001 det følgende i sin rapport Tax and Charities: A Government Discussion Document on Taxation Issues Relating to Charities and Non-Profit Bodies:

Med hensyn til fremme av religion, finnes det i rettspraksis ingen skjelning mellom én religion og en annen eller ett trossamfunn og et annet, så fremme av enhver religiøs doktrine kunne anses som velgjørende. […] Hva loven angår, er kriteriene for religion troen på et overnaturlig vesen, en ting eller et prinsipp, og aksept og overholdelse av visse regler for atferd for å omsette den troen til virkelighet. (Rapport 2001, kapittel 3.15)

Likeledes, i februar 2005 bestemte de engelske Lords of Appeal i saken Secretary of State for Education and Employment and others (Respondents) ex parte Williamson (Appellant) and others å basere seg på den australske Scientology-dommen som en «belysende» sak angående definisjonen på religion:

Domstoler i forskjellige rettsområder har ved flere anledninger funnet seg nødt til å forsøke seg på oppgaven [med å oppnå en definisjon av religion], ofte i sammenheng med fritak eller lettelse fra satser og skatter, og har nesten alltid påpekt vanskelighetene ved det. To belysende eksempler er dommene fra dommer Dillon i In re South Place Ethical Society [1980] 1 WLR 1565 og High Court of Australia i Church of the New Faith v. Commissioner of Pay-Roll Tax (Victoria) (1983) 154 CLR 120. Begge inneholder verdifull gjennomgang av tidligere rettspraksis. Den gjeldende trenden (ikke overraskende i en tidsalder med stadig flere multikulturelle samfunn og økende respekt for menneskerettighetene) er i retning av en ’nyere, bredere, tolkning’ av religion. (Dommere Wilson og Deane i saken Church of the New Faith på side 174, med kommentar angående en lignende trend i USAs rettspraksis.)

Mange religionsvitere og eksperter på dette området har vist sin støtte til definisjonen av religion i Scientology-saken fra Australias høyesterett, fordi den er bred nok til å omfatte alle religioner i overensstemmelse med internasjonale normer og internasjonal lov. [Se Scientology er en sann verdensreligion: Eksperter konkluderer.]

FNs NORMER FOR MENNESKERETTIGHETER

En slik bred definisjon av religion etterkommer normene uttrykt av FNs Menneskerettighetskomité. I sin Generelle Kommentar nr. 22 om artikkel 18 av Den internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter, som garanterer tanke-, samvittighets- og religionsfrihet, konstaterte Menneskerettighetskomiteen det følgende:

Uttrykkene tro og religion skal fortolkes bredt. Artikkel 18 er ikke begrenset i sin anvendelse til tradisjonelle religioner eller til religioner og trosretninger med institusjonelle kjennetegn eller praksiser som er sammenlignbare med de tradisjonelle religionenes kjennetegn eller praksiser. Komiteen ser derfor med bekymring på enhver tendens til å diskriminere mot en hvilken som helst religion eller tro av noen som helst grunn, inklusive det faktum at de er nylig etablert, eller representerer religiøse minoriteter som kan være gjenstand for fiendtlighet fra et dominerende religiøst samfunn.

Anerkjennelsen av Scientology i den australske High Court, høyesterett i Australia, er spesielt betydningsfull i lys av den religiøse forfølgelsen som scientologer ble underkastet i Australia i 1960-årene og tidlig på 1970-tallet.

Anderson-undersøkelsen: Undertrykkelse av religionsfrihet i Australia

Høyesterettsdommen er ikke bare betydningsfull på grunn av dens presedenssettende verdi over hele den religiøse og juridiske verden, men også fordi mindre enn tjue år før dens erklæring var offisiell trakassering av Scientology-religionen svært utbredt i de australske delstatene.

I 1963, etter å ha mottatt falsk informasjon fra kilder i utlandet, innledet myndighetene i den australske delstaten Victoria en to-årig undersøkelse av Scientology (kjent som Anderson-undersøkelsen). Til tross for at de forhørte 151 vitner og innsamlet mer enn 9000 dokumenter, fant de ingen bevis for noen lovbrudd eller overtredelser. Men myndighetene lot seg ikke påvirke av det og ville ikke la faktaene stå i veien for agendaen de hadde lagt. Dermed ble en delstatslov vedtatt på slutten av 1965 som sterkt begrenset religionsfriheten til scientologer i den australske delstaten Victoria. Et slikt lovforslag ble da også lagt frem i delstatene South Australia og Western Australia og vedtatt som lov.

Da disse drakoniske lovene trådte i kraft, ble Scientology-kirken i Australia og scientologer i det landet utsatt for strenge, undertrykkende tiltak fra myndighetenes side som utgjorde alvorlig religionsforfølgelse. Det ble foretatt razzia i scientologers hjem, og religiøse Scientology-skrifter og religiøse verktøy ble beslaglagt.

Både undersøkelsen og de påfølgende lovvedtakene ble til en større skamplett for myndighetene, og dette i så høy grad at den tidligere australske senatoren og visepremierministeren for Western Australia, Herbert Graham, reiste til USA i 1976 i anledning av kirkens Internasjonale bededag for å be alle kirkens medlemmer om unnskyldning. Han erklærte at forbudet mot Scientology hadde vært «den svarteste dagen i Western Australias politiske historie».

Ettersom det ikke fantes noe bevis som understøttet lovene, var kirken over de neste tjue årene i stand til å få de negative forordningene tilbakekalt: Først oppnådde kirkens prester retten til å forrette vielser under Australias Federal Marriage Act (vigselsloven) i 1973, og 10 år senere, i 1982, gikk Victorias myndigheter bort fra sitt uholdbare vedtak og omstøtte loven fra 1965, hvilket gjenopprettet religionsfrihet og grunnleggende menneskerettigheter for scientologer.

Med høyesterettsdommen i 1983 ble kirkens rettmessige plass i det australske samfunnet fullstendig legitimert.

Scientology-kirken i Australia i dag: En voksende religion

I dag blomstrer Scientology-religionen i Australia, med tusener på tusener av scientologer og med Scientology-kirker, -misjoner og -grupper i hver eneste delstat i landet.


* Samveldet av nasjoner – tidligere kalt Det britiske samveldet – er en frivillig sammenslutning av 53 uavhengige suverene stater, de fleste en gang en del av Det britiske imperiet.
LAST NED HVITBOKEN