«Vi har avgjort at dere er fritatt for føderal inntektsskatt under paragraf 501(a) av
Internal Revenue Code [skatteloven i USA]
som en organisasjon ifølge beskrivelsen
i paragraf 501(c)(3).»

Church of Scientology International (CSI) – Scientology-religionens moderkirke – og mer enn 150 tilknyttede kirker, misjoner og organisasjoner for samfunnsforbedring i USA ble i oktober 1993 anerkjent av Internal Revenue Service (IRS), Amerikas føderale skatteforvaltning, som religiøse organisasjoner med fullt skattefritak.

I nesten et halvt århundre hadde Scientology-kirken kjempet mot IRS for å bli fritatt for IRSʼ trakassering og for å oppnå skattefritak som tilkjennes alle religioner i Amerika. Det ble til slutt David Miscavige, styreformann i Religious Technology Center og den kirkelige lederen av Scientology-religionen, som forbigikk alt byråkrati og i 1991 personlig møttes med IRS-kommissæren for å iverksette en objektiv prosedyre for skattefritak i 1991.

Igjennom en to års periode gjennomførte IRS den mest omfattende undersøkelsen av en søker om religiøst skattefritak i IRSʼ historie. Tjenestemenn fra IRS underkastet Scientology-kirken den mest detaljerte og gjennomgående granskning som en organisasjon noensinne har blitt utsatt for – herunder en kritisk undersøkelse av kirkens virksomhet og regnskaper og en omfattende gjennomgang av hvert eneste aspekt av kirkens policyer og praksiser på alle nivåer. Da undersøkelsen var over, hadde IRS gjennomgått mer enn en million sider med informasjon angående religionen Scientology.

Å arbeide med IRS og gjøre dem i stand til endelig å se det virkelige bildet etter at de i over 40 år hadde basert seg på falske rapporter var intet mindre enn forbløffende. Men med David Miscaviges lidenskapelige og likefrem presentasjon til tjenestemenn i IRS av sannheten om Scientology-religionen og dens virksomhet, ble det utrettet.

Da IRS avsa sine positive avgjørelser som tilkjente skattefritak fastslo de uten tvil at: 1) Scientology er en ekte religion; 2) Scientology-kirkene og deres tilknyttede veldedighets- og utdannelsesinstitusjoner utelukkende arbeider for anerkjente religiøse formål; 3) Scientology-kirkene og deres tilknyttede veldedighets- og utdannelsesinstitusjoner arbeider til gagn for allmennheten, snarere enn til gagn for privatpersoner; og 4) ingen del av nettoinntektene til disse Scientology-kirkene og deres tilknyttede veldedighets- og utdannelsesinstitusjoner anvendes til vinning for noen som helst enkeltperson eller ikke-veldedig enhet.

Den 8. oktober 1993 kom ti tusen scientologer fra alle verdenshjørner for å høre David Miscavige bekjentgjøre de historiske nyhetene: De forente staters regjering hadde nettopp gitt Scientology­kirkene full status som religion, og fant dem «organisert utelukkende for religiøse og velgjørende formål».

IRS-avgjørelsene om skattefritak fant at Scientology uten tvil er en religion, og IRS gransket dette spørsmålet grundig

Paragraf 501(c)(3) i Internal Revenue Code (skatteloven i USA) gir skattefritak for «religiøse, veldedige […] eller utdannelsesmessige» organisasjoner. Skatteloven gir spesielle regler for religiøse organisasjoner som er klassifisert som kirker under paragraf 501(c)(3), så vel som for andre religiøse organisasjoner, kalt integrated auxiliaries, [integrerte underorganisasjoner] som er tett tilknyttet kirker.

IRS benytter en test de betegner som «facts and circumstances» [fakta og omstendigheter] for å fastslå en organisasjons status som kirke. De ser på følgende kriterier:

 1. En distinkt juridisk eksistens;
 2. En anerkjent trosbekjennelse og form for trosutøvelse;
 3. En fastlagt og distinkt geistlig ledelse;
 4. En formell kodeks for dogme og disiplin;
 5. En distinkt religiøs historie;
 6. Et medlemskap som ikke er forbundet med noen annen kirke eller trosretning;
 7. En organisasjon av ordinerte prester;
 8. Ordinerte prester utvalgte etter å ha fullført foreskrevet studieløp;
 9. Sin egen litteratur;
 10. Fast(e) sted(er) for trosutøvelse;
 11. Regelmessige forsamlinger;
 12. Regelmessige religiøse tjenester;
 13. Søndagsskoler for religiøs undervisning av de unge; og
 14. Skoler for utdannelse av dens prester.
  Internal Revenue Manual 7(10)69, Exempt Organizations Examination Guidelines Handbook, §321.3(3) (5. april 1982).

I tillegg vil IRS se på «[a]lle andre fakta og omstendigheter som
kan ha betydning for organisasjonens påstand om kirkelig status». Ibid., § 321.3(3)(o).

Skatteloven definerer en integrated auxiliary [integrert underorganisasjon] til en kirke som en 501(c)(3)-organisasjon som er tilknyttet kirken og internt finansiert. Treas. Reg. §1.6033-2(h)(1). En entitet er tilknyttet kirken hvis den enten (i) er dekket av et gruppefritaksbrev utstedt til en kirke, ii) drives, overvåkes eller kontrolleres av eller i forbindelse med en kirke, eller (iii) andre relevante fakta og omstendigheter viser at den er tilknyttet. Treas. Reg. §1.6033-2(h)(2). En organisasjon er internt finansiert med mindre den (i) tilbyr adgang, varer eller tjenester til salg (annet enn på tilfeldig basis) til allmennheten, og som får mer enn halvparten av sine inntekter fra all­mennheten (i motsetning til fra medlemmer). Treas. Reg. §1.6033-2(h)(4).

IRS’ 1993-avgjørelse om skattefritak klassifiserte spesifikt og på tungtveiende grunnlag alle Scientology-kirkens organisasjoner som hadde ansøkt om anerkjennelse for fritak til IRS, enten som kirker eller som integrated auxiliaries til kirker. Enheter klassifisert som kirker inkluderte:

 • Church of Scientology International (CSI), den mest overordnede kirkelige organisasjonen innenfor Scientology-kirken, som gir kirkelig veiledning til lokale kirker rundt om i verden, og
 • Scientology Missions International (SMI), den kirkelige organisasjonen som er direkte ansvarlig for kirkelig tilsyn med lokale misjoner rundt om i verden.

Skattefritaket for CSI og SMI identifiserte spesifikt disse juridiske enhetene som kirker, med henvisning til skattelovens paragraf 170(b)(1)(A)(i) og påpekte uttrykkelig at de, som andre kirker, ikke er påkrevet å innlevere skjema 990 (årlig selvangivelse for skattefritakberettigede organisasjoner). CSI og SMI ble dessuten tilkjent gruppeskattefritak, hvilket gjør at deres skattefritak omfatter alle lokale Scientology-kirker og misjoner i USA, enheter som driver samme slags virksomhet som Scientology-kirker og misjoner i land over hele verden. Kirkens åndelige mekka ble også individuelt anerkjent som organisasjon med skattefritak, og det samme ble kirkens forlag.

Religious Technology Center (RTC), organisasjonen som eier Scientologys varemerker og står som Scientology-religionens beskytter, ble individuelt anerkjent som skattefritatt organisasjon og ble tildelt sitt eget separate fritaksbrev. IRS anerkjente også International Association of Scientologists [Den internasjonale assosiasjonen av scientologer] (IAS), den offisielle medlemsorganisasjon for Scientology-religionen, som en skattefritatt organisasjon.

De føderale skattemyndighetenes avgjørelse medførte ikke bare skattefritak, men også at alle donasjoner fra medlemmer for religiøse tjenester til alle Scientology-kirker i USA ble fradragsberettigede mot personlig inntektsskatt i den fulle utstrekning som loven tillater. Donasjoner for Scientologys religiøse servicer ble fradragsberettigede i samme grad som, men ikke i større grad enn donasjoner fra medlemmer av andre religioner for å sikre tilgang til tilbedelse og lignende religiøse ritualer i deres respektive trosretninger.

IRS kunne ikke ha klassifisert CSI og SMI, deres underordnede kirker og misjoner, RTC og Scientologys åndelige mekka som kirker under skatteloven, med mindre de med tungtveiende grunnlag fant at de var i besittelse av de fjorten faktorene for en kirke som er listet opp ovenfor. Der det foreligger substansielt grunnlag for disse faktorene kreves det uttrykkelig en avgjørelse om at den ansøkende Scientology-kirken er en religion. IRS kunne kort sagt ikke ha klassifisert CSI, SMI og andre ansøkende Scientology-kirker som kirker under skatteloven, med mindre myndigheten var overbevist om at Scientology er en religion.

Dermed utgjør IRS’ anerkjennelse av Scientology-kirkens skattefri status en formell anerkjennelse av Scientologys religiøse natur og dens gagn for samfunnet som et hele.

Scientology-kirkens skattefritak ble tilkjent av IRS etter en undersøkelse som står helt uten sidestykke i skattefrie organisasjoners historie

Scientology-kirkens skattefritak ble tildelt av IRS etter en undersøkelse av en intensitet og en dybde som står uten sidestykke i skattefrie organisasjoners historie. Tjenestemenn fra IRS underkastet Scientology-kirker den mest detaljerte granskningen som noen organisasjon noensinne har blitt utsatt for – herunder en omhyggelig undersøkelse av deres virksomhet og regnskaper, så vel som en omfattende gjennomgang av hvert eneste aspekt av kirkens policyer og praksiser på alle nivåer, inkludert de høyeste nivåene av dens ledelse.

Skatteetatens gjennomgang resulterte i hundrevis av detaljerte spørsmål, som krevde tusenvis av sider med redegjørelser og ytterligere tusenvis av sider med regnskaper. Seks team bestående av mellom fire og åtte agenter utførte en heltidsundersøkelse i perioder med opp til ti kontinuerlige uker. IRS-agenter foretok også en gjennomgang på stedet av regnskaper og dokumenter tilhørende Church of Spiritual Technology (CST) – organisasjonen som bærer ansvaret for å føre tilsyn med Scientologys konserveringsprosjekt for permanent å bevare verkene til Scientologys grunnlegger L. Ron Hubbard – og Religious Technology Center. Og ved slutten av sin granskning, hadde IRS gjennomgått over en million sider med informasjon om Scientology-religionen.

IRS foretok en omfattende undersøkelse av kirkens kompensasjonssystem

Et grunnleggende krav for en organisasjons kvalifisering for skattefritak under paragraf 501(c)(3) er at ingen del av dens nettoinntekt anvendes til en privatpersons personlige vinning. Forbudet mot personlig vinning håndheves strengt med hensyn til en organisasjons «insidere»: ingen del av en organisasjons inntjening kan anvendes til vinning for noen som helst person som har en personlig interesse i organisasjonen, som uttrykkelig inkluderer organisasjonens styremedlemmer, ledere, funksjonærer, ansatte, medlemmer og bidragsytere. Regelen mot personlig vinning er absolutt.

IRS foretok en omfattende undersøkelse av kirkens kompensasjonssystem for både ansatte og tredjeparter for å sikre at hverken personlig vinning eller muligheten for personlig vinning eksisterte. IRS’ første handling var å stille tallrike spørsmål for å identifisere hver eneste person «med forvaltningspliktig ansvar for å forhindre avledning av aktiva» og «hvem ville være mest tilbøyelige til å gagne, hvis personlig vinning faktisk eksisterer». Som svar på IRS’ spørsmål gav kirken dem en fullstendig beskrivelse av dens kirkelige ledelsesstruktur, inkludert alle planlagte endringer for de neste fem årene og navnene på alle personer som holdt høye stillinger i kirkelig ledelse og økonomi. Kirken meddelte IRS om hvilke personer som er autorisert til å utnevne medlemmer i kirkens høyeste ledelseskomiteer. IRS fikk også en fullstendig beskrivelse av strukturen og virksomheten til Sjøorganisasjonen, kirkens religiøse orden, så vel som dens interne system av rang og identiteten til de personene som holder organisasjonens ti høyeste posisjoner.

IRS fokuserte i stor utstrekning på de forskjellige formene for kompensasjon, beløpene og verdiene som er involvert, og hvordan hvert ble bestemt. Som svar på IRS’ spørsmål, ble alle former for kompensasjon til ansatte beskrevet (uansett om de var skattepliktige eller ikke), herunder lønn og ikke-økonomiske fordeler, og hvorvidt og hvordan denne kompensasjonen ble rapportert til IRS.

Etter en uttømmende gjennomgang fastslo IRS at det ikke forekom noen personlig vinning eller aktivitet til noen persons private fordel.

IRS lot ikke noe være ugjort i sin undersøkelse av Scientology-kirken

IRS lot ikke noe være ugjort i sin undersøkelse av bøkene og regnskapene som føres av disse enhetene. For eksempel, i løpet av den siste toårsperioden frem til avgjørelsen som tildelte skattefritak den 1. oktober 1993, la Church of Scientology International [CSI] frem omfattende informasjon om integriteten til sitt regnskapssystem og bokføring. CSI begynte selvfølgelig ved å sammenfatte alle detaljopplysninger som IRS allerede hadde ansamlet om dette emnet og deres omfattende tester av regnskapssystemet og bokføringen. CSI beskrev deretter nøyaktig sine interne prosedyrer for bokføring og regnskapskontroll – de forskjellige originale regnskapsposteringene, avstemminger til kontoutskrifter og periodiske sammendrag av inntekter og utbetalinger gjennom årsregnskapet. CSI angav atter en gang de grunnleggende økonomiske kontrollmidlene – alle inntekter fakturert og satt inn på konto, alle utbetalinger med sjekk, utbetalingsbilag og innkjøpsordrer, og den strenge atskillelsen av personale involvert i de forskjellige stadier av inntekt, innskudd, utbetaling og regnskapsføring.

Etter anmodning fra IRS, innleverte CSI eksemplarer av alle relevante finansielle og ledelsespolicyer, i siste instans inklusive et komplett sett av Organisasjonslederkurset i åtte bind, hvilket fremsetter alle relevante kirkelige direktiver angående kirkens ledelse, herunder økonomiske anliggender. CSI forsynte IRS med kopier av interne årlige finans­regnskaper for tiårsperioden fra 1981 til og med 1990 for CSI, RTC, CST og 26 andre store kirkelige organisasjoner.

CSI innleverte også kopier av finansregnskaper fra visse kirkeorganisasjoner utenfor USA som ble forberedt av autoriserte regnskapsføringsfirmaer.

IRS undersøkte detaljene i bokstavelig talt hundretusenvis av forskjellige, spesifikke transaksjoner utført av Scientology-kirken

I de omfattende undersøkelsene av de forskjellige Scientology-organisasjonene som IRS gjennomførte hadde IRS rikelig med muligheter til å gjennomgå i detalj hver eneste type betaling mellom og blant Scientology-organisasjoner. Disse betalingene inkluderte beløpene som lavere kirker betaler til CSI for deres kirkelige støttetjenester, beløp som visse kirker betaler til RTC når de forretter avanserte religiøse tjenester til sine menigheter, overføringer til reservene, betalinger for hjelp i utdannelse av personale, husleie og huslån, renter og lån, og kjøp av Scientologys religiøse bøker og andre former av de religiøse skriftene, betalinger for innsamlingsprovisjoner, personalets kompensasjon, og betalinger av alle slag til tredjepartsleverandører og yrkesfaglige sakkyndige. Under denne prosessen undersøkte IRS detaljene i bokstavelig talt hundretusenvis av separate, spesifikke transaksjoner.

Gjennom disse separate undersøkelsene kunne IRS spore hver eneste utgift fra en organisasjon til en tilsvarende inntekt i organisasjonen som mottok betalingen. På denne måten bekreftet IRS at foretatte betalinger fra en Scientology-organisasjon til en annen Scientology-organisasjon faktisk gikk til den organisasjonen, og at pengene som ble betalt faktisk ble brukt til Scientology-religiøse formål.

Ved fullføringen av disse undersøkelsene konkluderte IRS med at Scientology-organisasjonenes regnskapsrapporter er fullstendige, kan verifiseres og korrekt gjenspeiler underliggende transaksjoner. Basert på denne omfattende informasjon om spesifikke betalingsarrangementer, og skatteetatens fulle tilfredshet med at betalingene nøyaktig gjenspeiler kirkens regnskaper, fastslo IRS at alle interne overføringer av midler innen kirken var i tråd med kravene for skattefritak.

IRS ble gitt fri adgang til hvert eneste nivå i kirkens hierarki. IRS-undersøkelsen var dermed ikke begrenset til enheter i USA, men inkluderte uttrykkelig økonomiske og andre anliggender i kirkeorganisasjoner fra Australia til Canada og fra Europa til Sør-Afrika.

Prosjektet begynte ved slutten av den republikanske administrasjonen til George H.W. Bush og fortsatte gjennom den demokratiske administrasjonen til Bill Clinton. I løpet av denne tidsperioden tjente tre forskjellige personer som Commissioner of Internal Revenue (sjef for IRS). Da Scientology-kirken til sist mottok godkjennelsen om skattefritak fra IRS, hadde den største administrative dokumentsamlingen noensinne for en skattefritatt organisasjon blitt ansamlet. Disse kirkene og deres representanter hadde deltatt i hundrevis av timer med uttømmende møter og blitt undersøkt av de mest høytstående tjenestemenn over skattefritatte organisasjoner ved IRS National Office [IRS’ nasjonale hovedkontor].

Til sist kom IRS til den eneste mulige konklusjonen etter en slik grundig undersøkelse: Scientology-kirker og deres tilknyttede enheter var organisert og drives utelukkende for veldedige og religiøse formål.

Så den 1. oktober 1993 utstedte De forente staters Internal Revenue Service kjennelsesbrev som anerkjente skattefri status til mer enn 150 Scientology-kirker, misjoner, samfunnsforbedrende organisasjoner og andre enheter fordi de utelukkende arbeider for religiøse og velgjørende formål. IRS’ religiøse anerkjennelse var universell og ubetinget.

Omstendighetene som førte til at IRS utstedte kjennelse om skattefritak for Scientology-kirken er tilgjengelige i offentlige dokumenter

Under paragraf 6104 av Internal Revenue Code (skatteloven) er søknaden og tilhørende materialer fra en godkjent søker om skattefritak et offentlig dokument som er tilgjengelig for allmennhetens innsyn ved det passende kontoret i Internal Revenue Service.

Søknadene om skattefritak, dokumenter til støtte for disse søknadene og dokumenter utstedt av IRS, i forbindelse med søknadene fra CSI, SMI og de andre Scientology-organisasjonene som IRS anerkjente som skattefritatte organisasjoner i 1993 er tilgjengelige for allmennhetens innsyn i lesesalen i IRS National Office i Washington, D.C., i overensstemmelse med skattelovens paragraf 6104(a), og har vært det siden kjennelsene om fritak ble utstedt den 1. oktober 1993.

Dette materialet for kjennelsen om Scientology-kirkens skattefritak i 1993
– over 4 hyllemeter med dokumenter som representerer den største administrative dokumentsamlingen noensinne for en søknad om skattefritak – er tilgjengelig ved IRS National Office [IRS’ nasjonale hovedkontor]. Medlemmer av allmennheten kan selv granske disse dokumentene og se for seg selv hvorfor Scientology-kirkene kvalifiserer som skattefrie velgjørende organisasjoner som utelukkende tjener religiøse formål.

IRS-personalet som var involvert i skattefritaket for Scientology-kirken

IRS’ anerkjennelse av Scientology var et lammende slag mot dem som hadde holdt angrepene mot kirken gående i så mange tiår. Noen embetsmenn i visse andre land, samt andre oppsatt på utsette religionen og dens medlemmer for diskriminering, forsøkte å tilsidesette denne historiske religiøse anerkjennelsen ved å spre falsk informasjon om at IRS, en av de mest fryktede og mektige myndighetene i verden, på en eller annen måte ble intimidert til å tilkjenne Scientology-kirken skattefritak.

Disse påstandene er falske. Det finnes ingen bevis for at noen tjenestemann eller -kvinne i IRS som var involvert i skattefritakssaken for Scientology-kirken i 1993 ble utsatt for noen form for upassende kommunikasjon fra eller på vegne av Scientology-kirken som et forsøk på å trakassere eller intimidere dem til å handle angående søknaden om skattefritak. En slik anklage er faktisk latterlig, når man tar i betraktning hvor lang tid fritaksprosessen tok (mer enn to og et halvt år) og hvor mange IRS-medarbeidere som deltok i denne prosessen, samt deres rang og fremragende omdømme.

Ingen rettssaker ble anlagt eller hevdet for urettmessig å påvirke IRS’ administrative handlinger i saken om Scientology-kirkens skattefritak

Anklager om at kirken gikk rettens vei for urettmessig å tvinge IRS til å tilkjenne den skattefritak er likeledes falske. Mens det var en betydelig mengde rettssaker pågående da IRS utstedte kjennelsen om kirkens skattefritak i 1993, hvilte ingen av disse rettssakene på falskt grunnlag. Ei heller var noen av dem anlagt for å trakassere IRS. Det var noen få private søksmål som søkte erstatning fra IRS for påståtte ulovlige aktiviteter i deres forvaltning av skatteloven, men de fleste rettssakene involverte (a) begjæringer under Freedom of Information Act (FOIA) [USAs lov om dokumentinnsyn] med krav til IRS om å frigi informasjon i deres arkiver om Scientology eller individuelle medlemmer (for å muliggjøre identifisering og korrigering av falsk informasjon), og (b) individuelle skattesaker vedrørende Scientology-medlemmers innbetalinger i forbindelse med Scientologys sentrale religiøse tjenester og om disse var fradrags­berettigede som veldedige bidrag. Alle disse søksmålene ble løst som en del av den prosessen som resulterte i kjennelsene om skattefritak.

Gjeldende regler for sivilprosess (Rule 11, Fed R. Civ. P) og føderale lover (28 U.S.C. §1927) inneholder begge bestemmelser som foreskriver bøtestraff eller skadeserstatning mot juridiske parter og/eller deres advokater for å innta grunnløse, usaklige, og/eller useriøse standpunkter. Ingen av rettssakene mellom Scientology-kirken eller dens medlemmer og IRS eller andre offentlige organer som ble avgjort før forliket i 1993 beordret slike sanksjoner mot noen av kirkens enheter eller medlemmer som var saksøkende part i slike saker. Tvert imot, Scientology-kirkene kom vinnende ut av de fleste sakene som ble avgjort, og de satte mange viktige presedenser, spesielt angående anvendelse av FOIA [USAs lov om dokumentinnsyn]. Én av kirkens enheter ble faktisk tilkjent advokathonorarer og saksomkostninger i en av sakene mot IRS under skattelovens paragraf 7430, hvor domstolen fastslo at det ikke fantes tungtveiende rettferdiggjørelse for IRS’ handlinger. Se United States v. Church of Scientology of Boston, Inc. 1993 U.S. Dist. LEXIS 3895; 93-1 U.S. Tax Cas. (CCH) P50,220; 71 A.F.T.R.2d (RIA) 1485 (D. Mass. 1993)

Det finnes intet grunnlag for å antyde at noen av sakene mot IRS som ble anlagt av kirkens enheter eller medlemmer mot IRS ble anlagt og/eller fastholdt for det upassende formålet å påvirke IRS til å godkjenne søknader om fritak som ikke berettiget denne gunstige avgjørelsen på saklig grunnlag. Faktumet er at Church of Scientology International oppnådde formålet å fullstendig løse alle pågående rettssaker gjennom forliksavtalen med IRS. Denne avtalen inkluderte vilkår om dokumentinnsyn ifølge hvilke IRS ikke bare produserte mye av den gjeldende informasjonen som ble begjært, men skatteetaten var faktisk også villig til å underrette forskjellige utenlandske regjeringer og myndigheter om feilinformasjon angående Scientology-kirken som tidligere hadde blitt kommunisert til dem av IRS.

IRS kunne ikke og ville ikke ha utstedt skattefritaket hvis etaten hadde ment at Scientology var i strid med allmennhetens formål eller allmennhetens vel

IRS’ avgjørelse om skattefritak var fullstendig i overensstemmelse med Internal Revenue Code [den amerikanske skatteloven] og De forente staters grunnlov. IRS kunne ikke og ville ikke ha utstedt skattefritaket hvis etaten hadde ment at Scientology var i strid med allmennhetens formål, offentlig orden eller allmennhetens vel.

For å etablere fritak under paragraf 501(c)(3) i skatteloven, må en organisasjon bevise det følgende:

 1. At den utelukkende er organisert for ett eller flere av de angitte skattefritatte formålene;
 2. At den utelukkende drives for ett eller flere av de angitte skattefritatte formålene;
 3. At ingen av dens inntekter anvendes til noen privatpersons eller privat enhets vinning;
 4. At den ikke bedriver propaganda angående lovgivning som mer enn en uvesentlig del av sine aktiviteter;
 5. At ingen del av dens aktiviteter omfatter deltagelse i noen kampanje for noe offentlig embete; og
 6. dens formål og aktiviteter må ikke overtre grunnleggende regler for allmennheten.

For å fastslå disse elementene og dermed oppnå en fordelaktig avgjørelse om skattefritak fra IRS, må en organisasjon ansøke IRS på et foreskrevet skjema, innlevere all nødvendig informasjon sammen med søknaden og besvare alle relevante spørsmål som IRS måtte ha angående søknaden. (Revenue Procedure 90-27) Søknaden til IRS som medførte godkjennelse av skattefritak for Church of Scientology International, Scientology Missions International og de andre ansøkende Scientology-organisasjonene fulgte den obligatoriske prosedyren.

IRS undersøkte spesielt detaljer om kirkens praksiser for pengeinnsamling, både angående dens metoder for verving og dens policyer for bidrag for tjenester. IRS har bekreftet at de ikke ville ha fattet gunstige avgjørelser hvis de hadde funnet (i) at kirken utillatelig tjente private interesser; (ii) at den hadde et substansielt skattefritaksstridig formål; eller (iii) at den hadde bedrevet ulovlige handlinger eller overtrådt grunnleggende regler for allmennheten.

Internal Revenue Service foretok dessuten omfattende undersøkelser av falske påstander om ulovligheter som hadde blitt reist av frafalne og andre, som IRS tidligere hadde basert seg på for å iverksette ugunstige handlinger rettet mot Scientology-kirker og kirkemedlemmer. IRS avviste påstandene som usanne innen de anerkjente at Scientology-kirker er religiøse, veldedige organisasjoner som drives til gagn for allmennheten.

Skattefritak for Scientology-kirken tilkjent
av IRS: Slutt på flere tiårs konflikt

IRS’ anerkjennelse gjorde ikke bare slutt på flere tiårs konflikt mellom Scientology-kirker og skatteetaten, men utgjorde også en formell anerkjennelse av Scientologys religiøse natur og dens gagn for samfunnet som et hele. Scientology-kirkene er anerkjent som skattefritatte religiøse organisasjoner av De forente staters myndigheter på føderale, nasjonale og lokale nivå og blir behandlet som enhver annen religion.

Scientology-kirkenes bestrebelser bidro til reformer som gagner alle amerikanske borgere. «The Taxpayer Bill of Rights», en rettighetserklæring for skattebetalere, nå en lovfestet realitet, finnes i dag i ikke liten grad på grunn av kirkenes og deres medlemmers utholdenhet, som avslørte utbredte IRS-overgrep og forlangte tiltak for å forhindre fremtidige overgrep. Deres anvendelse av loven om dokumentinnsyn førte i siste instans til at embetsmisbruk og datafeil innen den offentlige etaten som kunne ha resultert i 1 milliard dollar i urettmessige skatteligninger kom frem i dagens lys. Mange av tiltakene som ble iverksatt av Kongressen for å innføre skattereformer kan i ikke så liten grad spores tilbake til banebrytende arbeid utført av scientologer.

Og aller viktigst, siden 1993 har Scientology-kirker fortsatt å bevise riktigheten av IRS’ kjennelse om skattefritak. Gjennom sitt store sosiale engasjement og sine omfattende humanitære programmer – som aldri har blitt utført i større målestokk enn i dag – hjelper de med å forbedre samfunnet, snu på det sosiale forfallet, løse stoffavhengighet, opplyse unge og allmennheten om deres menneskerettigheter, fremme en sekulær moralkodeks skrevet av L. Ron Hubbard, kjempe mot analfabetisme, bringe hjelp ved katastrofer, innføre reformer mot overgrep innen psykisk helse, forbedre lokalsamfunn, forbedre undervisningsmetoder og andre velgjørende aktiviteter.

LAST NED HVITBOKEN